Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-16 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN oraz budowa stanowiska słupowego przy ul. Bobrowej w Krakowie, na działkach nr 327/25, 120, 118/1, 118/2, 118/3, 119/2, 119/4, 119/6, 127 obr. 3 Podgórze”

Metka i dziennik zmian2020-09-16 ds. AU-02-5.6730.2.1040.2019.WMA

„Budowa zespołu (do trzech) budynków mieszkalnych wolnostojących, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami, w tym poza budynkami wraz z sieciami zewnętrznymi i przyłączami, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i zjazdami do garaży podziemnych oraz urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr 377, 378/5, 378/6, 379/2, 379/3, 379/4 obr.43 Podgórze wraz z nowoprojektowanym zjazdem z ul. Kobierzyńskiej (dz. nr 330/1), dz. nr 377 i dz.nr 379/1 obr.43 Podgórze, przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-09-16 ds. AU-02-5.6730.2.1040.2019.WMA

„Budowa zespołu (do trzech) budynków mieszkalnych wolnostojących, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami, w tym poza budynkami wraz z sieciami zewnętrznymi i przyłączami, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i zjazdami do garaży podziemnych oraz urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr 377, 378/5, 378/6, 379/2, 379/3, 379/4 obr.43 Podgórze wraz z nowoprojektowanym zjazdem z ul. Kobierzyńskiej (dz. nr 330/1), dz. nr 377 i dz.nr 379/1 obr.43 Podgórze, przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-09-16 ds. AU-02-5.6730.2.1040.2019.WMA

„Budowa zespołu (do trzech) budynków mieszkalnych wolnostojących, wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami, w tym poza budynkami wraz z sieciami zewnętrznymi i przyłączami, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i zjazdami do garaży podziemnych oraz urządzeniami towarzyszącymi na działkach nr 377, 378/5, 378/6, 379/2, 379/3, 379/4 obr.43 Podgórze wraz z nowoprojektowanym zjazdem z ul. Kobierzyńskiej (dz. nr 330/1), dz. nr 377 i dz.nr 379/1 obr.43 Podgórze, przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-09-16 ds. AU-02-5.6730.2.429.2019.EDA

„budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (sklep spożywczy, salonik mody damskiej, fryzjer itp.) wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr 59/3, 60/1, 60/2 obr.34 wraz z budową zjazdu z działki nr 171/7 przy ul. Zalesie w Krakowie-Podgórzu”.

Metka i dziennik zmian2020-09-16 przesłanie akt do wojewody ds.AU-01-2.6740.2.284.2020.EDS

„Nadbudowa, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym wraz z budową

i przebudową instalacji wewnętrznych: elektrycznych, w tym oświetlenia terenu, teletechnicznych, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz budową dojść pieszych do budynku przy ul. Masarskiej 6 w Krakowie jako kontynuacja zabudowy kwartału obejmującego obiekty położone przy ul. Masarskiej 6 i 8 na działkach nr 197/3, 197/4, 197/5, 197/7, 197/8, 203/8, 203/9, obr.17 Śródmieście

przy ul. Masarskiej w Krakowie”

 

 

Metka i dziennik zmian2020-09-16 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OS. WIDOK", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian2020-09-16 Rozpatrzenie uwag

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA", w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian2020-09-16 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LINDEGO" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 września do 14 października 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-09-16 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„ROZBUDOWA ULICY PODBIPIĘTY - DROGI KAT. POWIATOWEJ, KL. ZBIORCZEJ W KRAKOWIE W KM. LOKALNYM: 0+026.20 - 0+192.40 WRAZ Z: BUDOWĄ ZJAZDU PUBLICZNEGO W KM. LOK.: 0+136.65 NA DZ. 315/4 (315/1), ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCYCH I BUDOWĄ NOWYCH ROWÓW PRZYDROŻNYCH W KM. LOK.: 0+040.00 - 0+182.91 WRAZ Z PRZEPUSTEM DŁ. 30M W KM. LOK.: 0+136.65, ROZBIÓRKĄ CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH I BUDOWĄ NOWYCH ODCINKÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: SIECI OŚWIETLENIOWEJ W KM. LOK.: 0+026.20 - 0+178.77, SIECI TELETECHNICZNEJ W KM. LOK.: 0+030.85 - 0+189.00 ORAZ ROZBIÓRKĄ IST. OBIEKTU PIWNICZNEGO W KM. LOK.: 0+044.00”