Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

 


W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z wyszukiwarki udostępnionej w Archiwum BIP MK (w formularzu w polu „Moduł„ wybierz wartość: „Komunikat”).

Planowanie Przestrzenne kanał rss

Metka i dziennik zmian2017-02-17 Komunikat

Wyrokiem z dnia 16 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt: II OSK 1430/15) uchylił wyrok z dnia 11 marca 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 530/13) stwierdzający nieważność uchwały Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PŁASZÓW - RYBITWY", oraz przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2017-02-16 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU (w części) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 16 lutego do 16 marca 2017 r.  (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag  (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2017-02-16 Informacja

W dniu 15 lutego 2017 r. Rada Miasta Krakowa odbyła pierwsze czytanie projektów uchwał w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC" i "UGOREK - FIOŁKOWA"  oraz podjęła uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów: "PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA" i "PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE" - uchwały wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.