Złóż wniosek

e-Urząd

e-Urząd jest miejscem, gdzie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje dotyczące form załatwienia spraw zarówno metodą tradycyjną - papierową i poprzez formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie niektórych spraw drogą elektroniczną poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na ePUAP. Klientom Urzędu udostępniamy możliwość skorzystania z formularzy elektronicznych na platformie ePUAP podzielonych według poniższych kategorii. Zależy nam na stworzeniu warunków do optymalnego załatwiania spraw elektronicznie, z tego powodu prosimy o przesyłanie uwag i propozycji w tym także dotyczących formy prezentacji - zapraszamy do wypełnienia krótkiej ANKIETY.

 

Sprawdź stan sprawy

Poniższe odnośniki prowadzą do specjalnych modułów gdzie można uzyskać bieżącą informację o stanie sprawy:

 

kanał rss
Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych w przedmiocie przygotowania Programu Strategicznego Promocji Miasta Krakowa na lata  2016 -2022.

Metka i dziennik zmian
2016-06-22 RODZINA 500 PLUS

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że wg stanu na dzień 22 czerwca br. złożonych zostało 42 871 wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego. Do dnia dzisiejszego wydano blisko 22 tysiące decyzji administracyjnych w ramach programu „Rodzina 500 plus”.

Metka i dziennik zmian

Informuję, że Prezydent Miasta Krakowa podpisał Zarządzenie Nr 1623/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Rady Krakowskich Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PARK RUCZAJ - LUBOSTROŃ". (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 23 maja do 21 czerwca br. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" (-> Odnośnik do strony planu) upływa z dniem 5 lipca br. (Sposoby składania uwag -> Odnośnik do treści ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-06-21 XLVIII oraz XLIX sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XLVIII sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 29 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00 oraz XLIX sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 29 czerwca 2016 roku o godzinie 15:00 dla podjęcia uchwały w sprawie absolutorium za rok 2015 dla Prezydenta Miasta Krakowa w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie. Sesja ma charakter otwarty dla publiczności.

Metka i dziennik zmian

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020. Konsultacje odbywać się będą w dniach od 20.06.2016 r. do 15.07.2016 r.

Metka i dziennik zmian

Ogłasza się zamiar połączenia filii nr 12 Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położonej przy ul. Piastowskiej 47 z Biblioteką Główną Krowoderskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie położoną przy ul. Królewskiej 59

Metka i dziennik zmian

Wydział Spraw Społecznych UMK uprzejmie informuje, że Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1580/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. unieważnił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie więzi międzypokoleniowych – Działajmy razem” w 2016 roku.

Metka i dziennik zmian

Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - STAW DĄBSKI". (-> Odnośnik do rozpatrzenia uwag)

Metka i dziennik zmian

Termin składania uwag do wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 16 maja do 14 czerwca br. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MŁYNÓWKA KRÓLEWSKA - GROTTGERA II"  (-> Odnośnik do strony planu) upływa z dniem 28 czerwca br. (Sposoby składania uwag -> Odnośnik do treści ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian
2016-06-14 RODZINA 500 PLUS

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa informuje, że  na wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożone  w terminie od 1 kwietnia br.  do 1 lipca br. prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje z wyrównaniem od 1 kwietnia br.

Metka i dziennik zmian

Wycofanie lokalu przy ul. św. Wawrzyńca 20/13 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian

OGŁOSZENIE Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKŁAD SOLNY".
Termin składania wniosków do dnia 8 lipca 2016 r. (Sposoby składania wniosków -> Odnośnik do treści ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłasza konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu położonego w pasie Parku Młynówka Królewska po byłym pomniku Koniewa u zbiegu ulic Armii Krajowej i Zarzecze.

Metka i dziennik zmian

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza krakowskie organizacje pozarządowe do głosowania na przedstawicielki i przedstawicieli do Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2016 – 2019. Głosowanie trwa do 25 czerwca 2016 br.

Metka i dziennik zmian

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "LEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 7 czerwca do 5 lipca 2016 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag w treści ogłoszenia.
(-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian

W dniu 03.06.2016r. weszło w życie Zarządzenie Nr 1443/2016 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady usuwania przez Gminę Miejską Kraków wyrobów zawierających azbest oraz odpadów azbestowych.

 

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, z siedzibą w Krakowie – Plac Wszystkich Świętych 3/4, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Nabycie przez Gminę Miejską Kraków praw do lokali mieszkalnych”

Metka i dziennik zmian

Ze względu na malejącą liczbę osób składających wnioski w poszczególnych lokalizacjach Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogranicza się liczbę miejsc, w których wnioski można składać.

Metka i dziennik zmian

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady przy rejestracji stowarzyszeń zwykłych wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1923).

Metka i dziennik zmian

Zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej w ramach projektu "Centrum Obywatelskie" dotyczącej przyszłego kształtu tego projektu. Zebrane informacje pomogą dostosować Centrum do potrzeb i oczekiwań mieszkańców, grup nieformalnych i krakowskich organizacji pozarządowych.

Metka i dziennik zmian

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego w zakresie: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. Komórka realizująca: Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian

W 2016 roku przeprowadzana jest druga edycja badania "Barometr Krakowski".

Metka i dziennik zmian

Termin składania wniosków upływa w dniu 30 czerwca 2016 roku – decyduje data złożenia wniosku.

Metka i dziennik zmian

Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem konsultacyjno – opiniodawczym dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi. W tym miesiącu Rada przyjęła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2015.

Metka i dziennik zmian

Listy ocenionych wniosków o udzielenie dotacji celowej na zasadach określonych w Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa wraz z wysokością kwoty dotacji celowej:

• PONE 4/2016 - lista z dnia 10.02.2016 r.