BIP, bip.krakow.pl http://www.bip.krakow.pl pl-pl Thu, 09 Jul 20 10:12:15 +0200 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny – bezpieczny wypoczynek z Grębałowianką” http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129422 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Obóz sportowo-rekreacyjny – bezpieczny wypoczynek z Grębałowianką” przez Klub Sportowy Grębałowianka

]]>
Thu, 09 Jul 20 10:11:01 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129420 „Budowa budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 89 wraz z przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej (wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektroenergetycznej oświetlenia terenu), budową drogi pożarowej oraz miejsc postojowych na działkach nr 52/47, 57/3 oraz 281/7 obr. 2 Nowa Huta przy ul. Popielidów, Osiedle Piastów 34a, w Krakowie”.

]]>
Thu, 09 Jul 20 09:13:18 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129411 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 19, 20/6, 192/1 obr. 19 Krowodrza przy ul. Rzepichy w Krakowie”

]]>
Thu, 09 Jul 20 08:40:20 +0200
Wykaz lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne Nr 55A w os. Stalowym 5 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129408 Thu, 09 Jul 20 08:23:39 +0200 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Krakowie ul. Gwarna na działkach nr 318/14, 318/10, 172/4, 391/2, 390/1, 390/2 obr. 61, j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129401 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 09 Jul 20 08:11:11 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu oraz budowa przyłącza ul.Wadowska dz. 213/1,179/1 obr.60 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129396 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazu oraz budowa przyłącza

]]>
Thu, 09 Jul 20 07:20:04 +0200
Zgłoszenie przebudowy sieci sieci gazu ul.Powiatowa dz.474/2 obr.46 Kraków,Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129395 Zgłoszenie przebudowy sieci sieci gazu

]]>
Thu, 09 Jul 20 07:16:27 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączem ul.Czarnochowicka dz.225/3,225/5 obr.103 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129394 Zgłoszenie budowy sieci gazowej z przyłączem

]]>
Thu, 09 Jul 20 07:12:49 +0200
obwieszczenie do sprawy AU-02-6.6730.2.1459.2018.wma http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129390 „Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 342 obr. 3 wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu, bezodpływowym wybieralnym zbiornikiem na wodę opadową oraz budowa zjazdu z działki nr 343/2 na działkę 342 obr. 3 Podgórze przy ul. Ślaskiego w Krakowie - Podgórzu,”

]]>
Wed, 08 Jul 20 15:11:48 +0200
ds. AU-01-2.6740.1.918.2020.EDS http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129389 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A” z garażem podziemnym wraz z wewnętrznymi instalacjami nn, wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej, gazu, oraz zewnętrznymi instalacjami gazu, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym oraz przepompownią wód opadowych, układem pieszo- jezdnym i miejscami postojowymi, układem ścianek szczelnych GU16-400 na działce nr 880 obr. 22 Śródmieście, przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie”

]]>
Wed, 08 Jul 20 14:36:55 +0200
Zmiana terminu złożenia sprawozdań dotyczących gospodarki odapdami komunalnymi za 2019 rok http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129384 Wed, 08 Jul 20 14:06:58 +0200 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129383 „Budowa pięciu elektroenergetycznych sieci kablowych SN 15kV wraz z towarzyszącą siecią kanalizacji światłowodowej przy ul. Lipskiej, Mierzei Wiślanej w Krakowie, na działkach nr 47/22, 182, 132, 131 obr. 27 Podgórze”

]]>
Wed, 08 Jul 20 13:24:17 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129363 "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100RC DN 225 SDR17.6 na działce nr 349/1 obr. 77 Podgórze, działkach nr 183, 202, 203, 204 obr. 78 Podgórze oraz działkach nr 104, 124, 288/6, 150, 154, 156, 159/1, 179/1, 181 obr. 79 Podgórze przy ul. Bogucianka w Krakowie"

]]>
Wed, 08 Jul 20 10:27:09 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129359 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie ciśnieniowym na działkach nr 43/6, 39, 41/7obr. 5 j. ewid. Podgórze przy ul. Falistej w Krakowie”.

]]>
Wed, 08 Jul 20 10:16:41 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 23_1 z dz. nr 533_15, 23_4, 23_7, 572, 20_8, 20_5 jed. ewid. Krowodrza obr 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129350 Wed, 08 Jul 20 09:31:27 +0200 Ogłoszenie wyników I edycji konkursu pn. Nagroda Krakowa - Miasta Literatury UNESCO. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129349 Wed, 08 Jul 20 09:09:17 +0200 Wydłużone godziny pracy Wydziału Spraw Administracyjnych w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do glosowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129335 Wed, 08 Jul 20 08:19:01 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 60 z dz. nr 94, 95, 96, 97, 98_3, 98_4, 317 jedn. ewid. Podgórze obr 21 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129333 Wed, 08 Jul 20 08:10:43 +0200 Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 788 z dz. nr 180, 789 jedn. ewid. Śródmieście obr 4 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129328 Wed, 08 Jul 20 08:03:19 +0200 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129315 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego pn. „Konkurs ofert na wydarzenie/ cykl wydarzeń: Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i integracji społeczności lokalnych, połączonej ze wzmocnieniem tożsamości lokalnej, polegającej np. na zorganizowaniu konkursów (np. literackich, historycznych, plastycznych, fotograficznych, sportowych), sporządzeniu wirtualnego albumu zawierającego lokalne wspomnienia, poprowadzeniu gry terenowej, zajęć poświęconych tradycji lub historii Krowodrzy lub działań z zakresu ekologii i bezpieczeństwa, bądź innych działań zaproponowanych przez NGO za wyjątkiem pikników; z uwzględnieniem elementu międzypokoleniowego i potrzeb osób niepełnosprawnych”. 

Termin składania ofert upływa 28 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Wed, 08 Jul 20 09:05:45 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129323 „Budowa Komisu Samochodowego przy ul. Pasternik w Krakowie na dz. nr 13/3, 14, 15/1, 15/2, 16/5, 16/6, 16/8, 20, 21/14, 22, 24/1, 25/1, 26/1, 26/2, 27/1, 27/2, 28/49, 28/50, 28/54, 28/55, 28/57, 28/58, 28/61, 557/2 obr. 40 Krowodrza, z przyłączami na działkach: 12/3, 13/5, 13/7, 16/2, 16/4, 526/3 obr. 40 Krowodrza”.

]]>
Tue, 07 Jul 20 15:21:39 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129322 ,,Budowa zespołu budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej i wolnostojącej z garażami wbudowanymi (do 14 budynków) z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 118 i 119 obr 3 Podgórze, z budową odcinka ul. Bobrowej wzdłuż działek nr 118 i 119 i zjazdu na teren inwestycji z działki nr 314/2, z infrastrukturą techniczną na dz. nr 314/2 i budową skrzyżowania ul. Bobrowej z ul. Winnicką na dz. nr 314/2 i 114/2 obr. j.w. – przy ul. Bobrowej w Krakowie"

]]>
Tue, 07 Jul 20 15:17:37 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129321 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i opadowej w tym odcinkami poza budynkami, połączonymi z podziemnymi zbiornikami retencyjnymi, ogrzewczymi, elektrycznymi, w tym słaboprądowymi i oświetleniem terenu, wentylacji mechanicznej i oddymiającej oraz śmietnikami na poziomie parteru, a także wewnętrznym układem drogowym z naziemnymi miejscami postojowymi, ciągami pieszymi i elementami małej architektury, oraz placem zabaw, a także pozostałą infrastrukturą techniczną wraz z budową stacji trafo, likwidacją lub przebudową kolidujących elementów podziemnej infrastruktury technicznej na działkach numer: 322/3, 322/4 oraz 383 obr.19, jedn. ewid. Podgórze w rejonie ul. Myśliwskiej w Krakowie"

]]>
Tue, 07 Jul 20 15:14:16 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129320 Budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (budynek dwu-bryłowy z garażem podziemnym i budynek cztero-bryłowy z garażem podziemnymi) z wjazdem na działkę, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, infrastruktura techniczną i sieciami wewnętrznymi na działkach nr 320, 321, 322, 323, 328 obręb 41 Podgórze przy ul. J.K. Federowicza w Krakowie.

]]>
Tue, 07 Jul 20 15:11:30 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129318 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Zajęcia w wodzie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z fizjoterapeutą” przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci ze schorzeniami neurologicznymi „Chmurka”

]]>
Tue, 07 Jul 20 14:58:28 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129317 „Budowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ulicach Emaus i Ludwika Węgierskiego w Krakowie, na działkach nr 213/18, 213/21 obr.11 Krowodrza”

]]>
Tue, 07 Jul 20 14:10:15 +0200
obwieszczenie do sprawy AU-02-5.6730.2.577.2019.WMA http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129316 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, budową chodnika (na całej szerokości działki nr 225 obr. 42) na działce nr 225 obr. 42 Podgórze wraz z rozbudową sieci wodociągowej na działce nr 206/8 obr. 42 Podgórze oraz budową przyłączy: wody, kanalizacji, energii elektrycznej na działce nr 206/8 obr. 42 Podgórze i gazu na działkach nr 330/1 i 254/24 obr. 43 wraz z wjazdem z działki nr 206/8 obr. 42 Podgórze przy ul. Lubostroń w Krakowie”

]]>
Tue, 07 Jul 20 13:34:34 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 36/6743.6/2020 / ul. Kliniec/ dz. nr 357/1, 131/9, 131/14, 131/13, 130, 129, 107/6 obr. 60 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129314 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 13:08:49 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 34/6743.6/2020 / ul. Bukowa/ dz. nr 207/2, 209/6, 209/11, 209/10, 209/9, 195/3, 195/2 obr. 23, jedn. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129313 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 12:42:52 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu/ Decyzja nr 35/6743.6/2020 / ul. Stary Gościniec/ dz. nr 267/18, 267/23 obr. 4 jedn. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129312 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 12:34:46 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129311 „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN oraz stanowisk słupowych SN na działce nr 173/27 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Pszczelnej w Krakowie”.

]]>
Tue, 07 Jul 20 12:24:46 +0200
Obwieszczenie ds. AU-01-5.6740.2.394.2020.JWI http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129310 „Rozbudowa chemicznej oczyszczalni ścieków z procesu mokrego odsiarczania spalin o dodatkowy stopień oczyszczania ścieków metodą Inn UPS , działka nr 347/18 obr. 55 Nowa, ul. Ciepłownicza w Krakowie”

]]>
Tue, 07 Jul 20 11:51:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakopiańska w Krakowie, budowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z komorą ciepłowniczą na dz. nr 764, 765, 763 obr. 33 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129309 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 11:47:24 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla zamierzenia pn. „przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 427/2 obr. 90 Podgórze przy ul. Myślenickiej 147 w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129306 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 11:22:10 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa sieci gazu niskiego ciśnienia z przyłączem na działkach nr 64, 153/3, 169/1, obr. 46, jedn. ewid. Nowa Huta w miejscowości Kraków przy ulicy Zakarnie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129303 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Tue, 07 Jul 20 11:13:05 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129300 "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na działkach nr 700/3, 700/1, 747 obr. 24 Krowodrza przy ul. Gaik w Krakowie"

]]>
Tue, 07 Jul 20 10:49:32 +0200
OBWIESZCZENIE o o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129299 „Budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typ MRw-bpp 20/630-3, budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy u. Dobrego Pasterza w Krakowie – dz. nr 1/23, 1/35, 2/2, 2/4, 2/6, 2/7 obr. 4 Śródmieście”

]]>
Tue, 07 Jul 20 10:39:08 +0200
OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129294 „Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach nr 156/6, 156/10, 156/11, 156/12, 156/15, 156/16, 161/9, 183/12, 183/16, 183/21, 183/22, 183/27, 183/28, 188/3, 189/8, 191/14, 200/1, 201/2, 201/8, 201/9, 266 obręb 12 jedn. ewid. Śródmieście w rejonie ulic: Bajecznej, Widok, Na Szaniec i Alei Pokoju w Krakowie”

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:58:53 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129283 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Warsztaty muzyczne dla chorych na stwardnienie rozsiane” przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:39:49 +0200
Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazowej oraz przyłączy ul.Darwina dz. 442,22/3,22/7,22/8,22/5,21/4 obr.12 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129282 Zgłoszenie przebudowy i budowy sieci gazowej oraz przyłączy

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:13:17 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Krzyżańskiego dz. 398/14,398/18,399/4,403/5 obr.93 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129281 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:06:15 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem ul.Saska dz. 35/3,293/23,293/21,603,602/1,602/2,293/41,293/40 obr.28 Kraków,Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129280 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci cieplnej wraz z przyłączem

]]>
Tue, 07 Jul 20 08:02:38 +0200
Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej ul.Powstańców dz. 272/21,272/20,85/7,268/1,272/14,85/6,269/1 obr.1 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129271 Zgłoszenie budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej

]]>
Tue, 07 Jul 20 07:58:48 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Matematyków Krakowskich dz.668/5 obr.93 dz.145/1,146/1 obr.110 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129269 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Tue, 07 Jul 20 07:47:15 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Witkowicka dz.198/1,199/2,199/1,865 obr.29 Kraków, Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129268 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 07 Jul 20 07:42:18 +0200
Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Tymiankowa dz.107/6,107/13,93 obr.33 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129267 Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

]]>
Tue, 07 Jul 20 07:37:24 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129262 Budowa dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, układem dróg wewnętrznych, naziemnymi miejscami postojowymi i ciągami pieszymi, wraz z zagospodarowaniem terenu, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr: 107/5, 108/3,109, 110, 111/1,111/2, 112, 113, 104/2, 118/2, 325/6, 116/9, 117/2, 107/6, 118/4, 118/5, 118/8, 389 , 401/1 obr. 30 Podgórze w Krakowie" - zlokalizowana przy ul. Rydlówka.

]]>
Mon, 06 Jul 20 15:01:24 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129260 „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działkach nr 75/7, 75/14, 303 obr. 30 Podgórze przy ul. Rzemieślniczej w Krakowie”.

]]>
Mon, 06 Jul 20 14:58:27 +0200
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129258 „Budowa sieci wodociągowej przy ulicach Pękowickiej, Starego Wiarusa i Łokietka w Krakowie, na działkach nr 296/10, 298/9, 298/3, 323, 322, 298/16, 298/11,298/2, 300, 301/2, 301/1,286/1, 286/2, 338/1 obr. 32 Krowodrza, 2/2, 2/1,7/3, 7/4, 4/1, 1 obr. 31 Krowodrza”

]]>
Mon, 06 Jul 20 14:54:20 +0200
obwieszczenie ds: AU- 02-5.6730.2.566.2019.JRM http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129257 „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech segmentach z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznymi instalacjami wod-kan, c.o., energii elektrycznej wraz z ich zewnętrznymi odcinkami oraz budowa zbiorników retencyjnych na działkach nr 378/5, 378/6 obr. 43 Podgórze wraz z budową drogi wewnętrznej na działkach nr: 378/6, 377 obr. 43 Podgórze oraz z budową zjazdu ( obsługi komunikacyjnej) z działki nr 330/1 na działkę 377 obr. j.w. przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie.”

]]>
Mon, 06 Jul 20 14:34:40 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129256 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w Krakowie przy ul. Ślicznej 36 wraz z niezbędną infrastrukturą”” na działkach nr 524/54, 524/56 obręb 4 jednostka ewidencyjna Śródmieście w Krakowie.

]]>
Mon, 06 Jul 20 14:07:53 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129240 "Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz w zabudowie bliźniaczej z garażem wbudowanym wraz z infrastrukturą techniczną w tym: drogą wewnętrzną, rozbudową sieci wod-kan, gazowej oraz sieci energii elektrycznej" na działkach nr 325/26, 325/27, 325/29 obr 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Gustawa Morcinka.

]]>
Mon, 06 Jul 20 12:52:07 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129239 Budowa zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami w parterach i garażem podziemnym na działkach nr 312/7, 312/11, 312/13 wraz z budową wolnostojącej stacji transformatorowej oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/3, 312/2, 311/2, 309/1, 308/15, 308/23, 304/73 obr 43 j.ew. Podgórze oraz na działce 280/1 obr. 69 j.ew. Podgórze z wjazdami na teren inwestycji na działki nr 312/6, 312/7 z drogi wewnętrznej przebiegającej po zachodniej stronie od terenu inwestycji, na działkach nr 324/2, 324/7, 304/61, 304/59, 304/57, 304/73 z włączeniem od ul. Zawiłej w Krakowie"

]]>
Mon, 06 Jul 20 12:46:42 +0200
Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129238 Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

]]>
Mon, 06 Jul 20 11:12:05 +0200
informacja o braku wniesienia sprzeciwu do BUDOWY ZŁĄCZA KABLOWEGO NN ORAZ ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA O DŁUGOŚCI 7M PRZY UL. WITA STWOSZA NA DZ. NR 218/23 OBR. 8 ŚRÓDMIEŚCIE W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129226 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:37:43 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129223 „Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH wraz z miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym oraz wbudowaną stacją transformatorową na części działek nr 653/44, 653/54, 653/59 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kawiory w Krakowie”.

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:34:47 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129212 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Zawodzie 7 dz. nr 1182/5 obr. 43 Krowodrza.

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:23:28 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129208 Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o dwóch częściach nadziemnych każdy, z usługami i garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu (parkingami nadziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w. z wymiennikownią ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, chłodzenia, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetlenia terenu w rejonie ul. Banacha ("Górka Narodowa") na działkach nr: 908, 909/1 i 909/4 obr. 0029 Krowodrza."

 

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:15:13 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłacza ul.Wańkowicza dz. 355/6,355/7,466,356 obr.44 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129202 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłacza

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:07:32 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129195 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie” przez Fundację Równość.org.pl

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:05:10 +0200
Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej ul.Starzyńskiego dz. 15,212,207/6 obr.72 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129201 Zgłoszenie rozbudowy sieci gazowej

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:05:07 +0200
Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej ul.Pustynna dz. 795 obr.68 Kraków, Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129200 Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:02:35 +0200
Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy ul.Habina dz. 119/5,119/8 obr.56 Kraków, Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129199 Zgłoszenie budowy sieci gazowej i przyłączy

]]>
Mon, 06 Jul 20 10:00:12 +0200
Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego ul.Lema dz. 45/2,44/12 obr.16 Kraków,Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129198 Zgłoszenie budowy przyłącza cieplnego

]]>
Mon, 06 Jul 20 09:58:01 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129197 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z zajęciami sportowo – rekreacyjnymi i turystycznymi” przez Duszpasterskie Stowarzyszenie Osób z Upośledzeniem Umysłowym

]]>
Mon, 06 Jul 20 09:48:40 +0200
Obwieszczenie o wniosku dotyczącym zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129193 „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na działkach ewidencyjnych nr 5/7, 5/8, 5/10, 427/2, 427/3, 428/2, 428/3 obr. 14 Krowodrza w rejonie al. Focha 39 w Krakowie”

]]>
Mon, 06 Jul 20 09:00:13 +0200
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129191 „Rozbudowa ul. Ważewskiego (droga gminna 603520) w km 0+993.50 – 1+139.30 oraz ul. Zakarczmie (droga gminna 603626) w km 0+000.00 – 0+059.30"

]]>
Mon, 06 Jul 20 06:57:59 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Skromna w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 61/2, 192/1, 62/5, 62/6 obr. 23 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129190 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:13:15 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zagłoby w Krakowie, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na dz. nr 338, 339, 319/4, 319/5 obr. 58 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129189 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:11:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Sołtysowska w Krakowie, budowa sieci gazowej PE dn 63 i przyłącza gazu PE dn 25 średniego ciśnienia na dz. nr 61, 322, 323, 324, 96/1 obr. 54 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129188 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:10:40 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podhalańska w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 113/10, 113/11, 113/7 obr. 43 j. ewid. Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129187 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:09:20 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Stary Gościniec / M. Kamberskiego w Krakowie, budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej ø 250 na dz. nr 257/15, 257/14, 510/7 obr. 11 j. ewid. Nowa Huta oraz 267/5, 267/20, 267/18 obr. 4 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129186 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:08:07 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 160 oraz ø 110 na dz. nr 321/5 obr. 29 j. ewid. Nowa Huta oraz 29/2, 330 obr. 32 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129185 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:06:52 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Drożyska w Krakowie, budowa miejskiej sieci wodociągowej ø 110 na dz. nr 323/3 obr. 29 j. ewid. Nowa Huta oraz 330 obr. 32 j. ewid. Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129184 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:05:33 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Królowej Jadwigi w Krakowie, przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 474/15, 474/16 475/1 obr. 10 j. ewid. Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129183 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 17:04:09 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100 w rejonie ulicy wadowskiej w Krakowie na dz. nr 255 obr. 16 Nowa Huta oraz dz. nr 82/4 obr. 17 Nowa Huta http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129182 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 15:28:29 +0200
Krakowska Mikroretencja - Lista zakwalifikowanych wniosków o udzielenie dotacji celowej na rok 2020 - lista nr 1 z dnia 3 lipca 2020 r. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129178 Fri, 03 Jul 20 15:18:55 +0200 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129179 Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego  w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

Tytuł zadania publicznego: "Młodzież działa lokalnie".

 

Termin składania ofert upływa 24 lipca 2020 r. o godz. 15.00

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:57:19 +0200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129180 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Warsztaty „Radzenia z samotnością-Bezpiecznie i Mądrze” dla osób niepełnosprawnych – Seniorów przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:51:39 +0200
Informacja o wniesieniu sprzeciwu /Decyzja Nr 32/6743.6/2020/ ul. Księcia Józefa w Krakowie /dz. nr 66/2, 101/2, 67/1, 64/2 obr. 15 Krowodrza http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129177 Informacja o wniesieniu sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:24:57 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Promienistych, ul. Lublańska w Krakowie, budowa sieci wodociągowej - etap II na dz. nr 663/1 obr. 22 Śródmieście, dz. nr 659 obr. 4 Śródmieście http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129176 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:09:55 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Osterwy w Krakowie, rozbudowa sieci wodociągowej i budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 26, 27/1, 28/5, 32/1 obr. 96 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129175 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 14:03:36 +0200
Obwieszczenie o toczącym się postępowaniu i możliwości zapoznania się z aktami sprawy. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129171 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew z nieruchomości przy ul. Stachiewicza 40 dz. nr 253/4 obr. 41 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 13:03:02 +0200
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129170 OGŁOSZENIA o wyłożeniach do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją dla obszarów:
- "DĄBIE"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "OS. WIDOK"  (-> Odnośnik do ogłoszenia),
- "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"  (-> Odnośnik do ogłoszenia).
Wyłożenia projektów planów rozpoczną się w dniu 13 lipca 2020 r.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:54:11 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129169 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Pachońskiego 6A dz. nr 128/2 obr. 42 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:48:57 +0200
Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129167 OGŁOSZENIE (uzupełniające do ogłoszenia z dnia 26 czerwca 2020 r.) o nowych zasadach składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KOSTRZE" (-> Odnośnik do ogłoszenia)

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:48:12 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129166 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pomiędzy ul. Spokojną 3 a Czarnowiejską 75 dz. nr 507/5 obr. 4 Krowodrza.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:43:16 +0200
Informacja z zakresu planowania przestrzennego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129165 Od dnia 3 lipca 2020 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWOHUCKA - REJON KONCENTRACJI USŁUG" (-> Odnośnik do strony planu)

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:41:22 +0200
Obwieszczenie o wydaniu decyzji . http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129164 "Centrum Ekologiczne Barycz - Instalacja fotowoltaiczna" na części działek 62/36 i 62/27 obręb 98, j.ew. Podgórze w Krakowie.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:38:15 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129163 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicach: Klasztornej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca i w ulicy bocznej od ul. Klasztornej w Krakowie oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Klasztornej w Krakowie na działkach nr 263/5, 265, 266, 198, 199, 186/4, 288/1, 288/2, 289/3, 290, 187/9, 197/5, 194/6, 194/8 obr. 58 Nowa Huta oraz na działkach nr 146/14, 154/1, 23/3, 22/1, 147/1, 18/3, 23/6, 148, 60/9, 94/2 obr. 59 Nowa Huta ”.

]]>
Fri, 03 Jul 20 12:20:01 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 405 z dz. nr 399_13, 403_1, 404, 418, 603, 417, 409_2, 406, 396_4, 396_1, 399_3 jedn. ewid. Krowodrza obr 11 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129158 Fri, 03 Jul 20 09:37:07 +0200 informacja o braku wniesienia sprzeciwu dla budowy wolnostojącej stacji transformatorowej typu MRw-bpp 20/630-3 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129157 informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Fri, 03 Jul 20 09:23:08 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.233.2019.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129154 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą, miejscami postojowymi, układem pieszo-jezdnym i zjazdem (z działki nr 144/29 obr. 64 Podgórze) na działkach nr 150/18, 151/12, 151/13, 151/14, 151/15 obr. 64 Podgórze przy ul. Wyżynnej w Krakowie

]]>
Fri, 03 Jul 20 08:41:44 +0200
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic dz. nr 161 z dz. nr 159_7, 159_5, 159_1, 160, 347_1, 162, 355_1 jedn. ewid. Krowodrza obr 51 http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129152 Fri, 03 Jul 20 08:40:18 +0200 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129139 Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu przy ul. Rydygiera 9, 13 dz. nr 66/30 obr. 58 Podgórze oraz ul. Schweitzera 5 dz. nr 75/63 obr. 58 Podgórze.

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:40:04 +0200
Informacja dot. składania uwag do projektów planów miejscowych http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129103 Informacja o sposobach składania uwag wynikających ze zmiany przepisów w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz adres e-mail dedykowany składaniu uwag (-> Odnośnik do strony z informacją)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:38:27 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129137 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:37:35 +0200
Rozpatrzenie wniosków http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129136 Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OLSZANICA" (-> Odnośnik do rozpatrzenia wniosków)

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:35:42 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129135 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości przy ul. Kozietulskiego 5 dz. nr 1278/7 obr. 53 Podgórze, ul. Kurczaba 14 dz. nr 406/1 obr. 55 Podgórze,

ul. Kurczaba 12 dz. nr 406/1 obr. 55 Podgórze, ul. Kurczaba 13 dz. nr 414 obr. 55 Podgórze.

]]>
Thu, 02 Jul 20 15:33:29 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Dobrowolskiego w Krakowie, rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 454, 444, 491, 56, 52 obr. 71 Podgórze http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129128 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Jul 20 14:59:33 +0200
obwieszczenie ds. AU-02-5.6730.2.1409.2017.KKR.EUL http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129124 Budowa do siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z garażami, z jedną studnią kopaną, siedmioma szczelnymi zbiornikami wybieralnymi oraz utwardzonymi dojazdami, miejscami postojowymi i dojściami do budynków na działce nr 18/4 obr. 62 Podgórze oraz budowa zjazdu na działce nr 18/4 i 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:57:22 +0200
Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego willi przy ul. Sobieskiego 18 w Krakowie. http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129121 Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego willi przy ul. Sobieskiego 18 w Krakowie.

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:54:20 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129114 „Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 222/2, 225, 328/1 obr. 4 Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie”

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:18:37 +0200
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, Przebudowa i rozbudowa sieci gazowej wraz z przyłączem średniego ciśnienia do zespołu redukcyjno-pomiarowego w linii ogrodzenia dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr. 455/1, 35/3, 35/1 obr. 12 Nowa Huta przy ul. Lubockiej w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129113 Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

]]>
Thu, 02 Jul 20 13:16:10 +0200
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129110 „Przebudowa, rozbudowa i budowa sieci wodociągowej na działkach nr: 222/2, 225, 328/1 obr. 4 Podgórze przy ul. Widłakowej w Krakowie”.

]]>
Thu, 02 Jul 20 12:19:59 +0200
OBWIESZCZENIE PGW WP RZGW W KRAKOWIE http://www.bip.krakow.pl/?news_id=129102 Thu, 02 Jul 20 11:51:53 +0200 „Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych Centrów Aktywności Seniorów” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert http://www.bip.krakow.pl/?news_id=128972 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia informuje o ogłoszeniu konkursu ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

]]>
Thu, 02 Jul 20 10:13:16 +0200
Komunikaty Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie http://www.bip.krakow.pl/?news_id=125745 Fri, 03 Jul 20 15:13:16 +0200 Specjalna infolinia krakowskiego USC http://www.bip.krakow.pl/?news_id=124295 Fri, 03 Jul 20 15:09:07 +0200 Zawieszenie rejestracji zgonów w USC w soboty http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123904 Tue, 07 Jul 20 15:11:00 +0200 Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatna mediacja – telefonicznie od 16 marca http://www.bip.krakow.pl/?news_id=123051 Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiczną w kraju, punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnej mediacji w Krakowie od 16 marca 2020 r., zamknięte są do odwołania. Dla osób chcących skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej został wdrożony system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W celu skorzystania z TELEFONICZNEJ NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, zaineresowana osoba proszona jest o kontakt z INFOLINIĄ pod numerem: 796 420 474

]]>
Wed, 08 Jul 20 10:08:21 +0200