Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-02 Obwieszczenie o wszczęciu postępownia.

Budowa Zespołu Obiektów Centrum Hotelowo-Rekreacyjnego "Przystań Brzegi" oraz budowa infrastruktury technicznej w Krakowie przy ul. Trakt Papieski" na działkach nr 39, 40/2, 49/6, 52/2, 53/2, 58/2, 60/6, 70/3, 70/10, 70/12, 70/13, 70/16, 70/18, 70/20, 70/29, 70/30, 70/31, 70/41, 70/43, 70/45, 70/51, 70/53, 70/58, 70/63, 70/66, 120, 125, 136, 137, 139, 140, 143, 148/1, 148/2, 148/3, 148/4, 155/1, 155/2, 156, 157, 159/4, 159/7, 177, 178, 70/40, 70/50, 70/56, 70/42 obr. 107 Podgórze, z wniosku Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa spółki akcyjnej, ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków.

Metka i dziennik zmian2020-06-02 XLI sesja Rady Miasta Krakowa

Została zwołana XLI sesja Rady Miasta Krakowa na środę, 10 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Wielopolskich przy placu Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-06-02 Obwieszczenie ds. AU-01-1.6740.1.2470.2019.AFR

Na podstawie art. 72 ust. 6 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020 poz. 283), Prezydent Miasta Krakowa informuje, że w dniu 14.01.2020 r. wydał decyzję nr 59/6740.1/2020 znak: AU-01-1.6740.1.2470.2019.AFR o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego  przy ul. Piotra Borowego w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-06-02 Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Budowa sieci wodociągowej o średnicy DN600 z rur z żeliwa sferoidalnego w rejonie Torowej i Dzikiej Róży oraz ulic Kąpielowej, Kustronia, Smoleńskiego, Poronińskiej, Taklińskiego i Kłuszyńskiej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-06-02 Obwieszczenie o nożliwości zapoznania się z aktami sprawy.

"Rozbudowa Kampusu Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Kraków-Prokocim"