Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-24 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 109/2, 107, 352/4, 227/3 obręb nr 51 Krowodrza przy ul. Zofii Stryjeńskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-02-24 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa miejskiej sieci wodociągowej DN 100mm na działkach nr 218/28, 218/27, 219/26, 219/27, 219/24 obr.8 Śródmieście przy ul. Wita Stwosza w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-02-24 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

PONOWNE WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU CZĘŚCI PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 24 lutego do 23 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-02-24 OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Józefa Meiera, na działce nr 269, obr. 28, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków