Sesja VIII kadencja RMK numer XVIII SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (12 Czerwiec 2019)


Posiedzenie nr 1  (12 Czerwiec 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 162/10000 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Mistrzejowice 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 352


5. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła: Małgorzata Kwiecień - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 52 położonym przy ul. Dietla w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 359


6. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 12 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Dekerta Nr 17 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 360


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3730/710222 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Św. Benedykta 8 w Krakowie stanowiącym poprzednio współwłasność wnioskodawców w odpowiednio 90/100 i 10/100 częściach / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 361


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu od trójki wnioskodawców po 1/8 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5204/413512 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Starszy Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Seweryna 16 w Krakowie stanowiącym poprzednio w części własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 365


9. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały Nr CVII/2758/18 z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 23 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Rynek Kleparski Nr 4/ Basztowa Nr 15 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 366


10. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 96 usytuowanego w budynku na os. Centrum C 1 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 78 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 373


11. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 19 usytuowanego w budynku przy ul. Stachiewicza 25 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 71 % bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 374


12. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3910/1004185 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 5 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawczyni. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 375


13. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 27 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 376


14. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 3974/503359 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Bajecznej 3 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 377


15. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 754, 801, 854, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 399


16. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 400


17. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 750, 801, 851, 852 i 853 oraz zmian planu wydatków w działach: 750, 755, 852, 854, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 401


18. Zmiany uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 402


19. Wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci nieruchomości Gminy Miejskiej Kraków do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Rozwoju Miasta S.A. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 372


20. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie stworzenia programu budowy chodników antysmogowych / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 382


21. Zamiar przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków do European Metropolitan Transport Authorities: EMTA / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 420


22. Określenie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 427


23. Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, mających siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 431


24. Ogłoszenie o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Kazimierz ze Stradomiem / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 432


25. Zmieniająca uchwałę Nr CII/2665/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Kraków, nie stanowiących jej wyłącznej własności / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 434


26. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia akcji pt. "Ekologicznie do pracy" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 384


27. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie powołania "Nocnego Burmistrza" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 385


28. Zmiana statutów żłobków samorządowych Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 387


29. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie opracowania programu "Mecenatu dla krakowskich parków" / projektodawca Klub Radnych Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska/ Druk nr 396


30. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa), dotyczącej planowanej zmiany uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 413


31. Rozpatrzenie petycji zgłoszonej przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych: na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Magdalena Swoboda Główny Specjalista Referatu Obsługi Sesji i Komisji RMK w Kancelarii Rady Miasta Krakowa), dotyczącej planowanej zmiany uchwały nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 414


32. Skarga na Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 415


33. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących pilotażowego programu ograniczenia ruchu samochodowego przed szkołami podstawowymi na wzór stosowany w Wiedniu

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego J. Bednarza Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przedstawienia placówki oświatowej zainteresowanej programem.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 41734. Ustalenie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących rozbudowy linii tramwajowej od pętli Mały Płaszów do rejonu ul. Wrobela / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 418


35. Powołanie programu grantowego kierowanego do organizacji pozarządowych, na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia pt. ''Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV'' do realizacji w krakowskich szkołach / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 419


36. Przyznanie dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieżanowie na współfinansowanie robót remontowych remizy w Bieżanowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 422


37. Podjęcie działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie

Na XVIII sesji RMK /12.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego W. Pietrusa Rada odesłała projekt do projektodawcy celem sprecyzowania zakresu działań wraz z orientacyjnymi kosztami oraz podaniem źródła finansowania.Na XIX sesji RMK /26.06.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez Radnego Ł. Wantucha Rada odesłała projekt do projektodawcy celem zapoznania się z opinią WIOŚ dotyczącą początkowych badań i analizy osadów.

/ projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 42338. Powołanie Komisji Kształtowania Środowiska Rady Miasta Krakowa / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 424


39. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie utworzenia Parku Słona Woda / projektodawca Klub Radnych "Kraków dla Mieszkańców"/ Druk nr 426


40. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 437


41. Ustalenie stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie na utrzymanie cmentarzy komunalnych w 2019 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 441


42. Utworzenia Zespołu Szkół i Placówek pn. "Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie

Na XXI sesji RMK /10.07.2019 r./ na wniosek formalny złożony przez radnego A. Hawranka Rada odesłała projekt do projektodawcy celem przeprowadzenia analizy prawnej i dostosowania projektu uchwały do następujących w tej kwestii zmian prawnych.

/ projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 44743. Wyłączenie z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, os. Szkolne 21, Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Krakowie, V Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Krakowie i Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10 w Krakowie, rozwiązania Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie oraz utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 448


44. Zmiana Uchwały Nr LXXXI/1973/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia ''Regulaminu udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w ramach projektów pn. "Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: budowlanej (B), mechanicznej (M), turystyczno-gastronomicznej (T), elektryczno-elektronicznej (E), rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R), administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków", realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 453


45. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 900) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 443


46. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 754, 801, 855, 900 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 600, 700, 710, 750, 754, 801, 854, 855, 900 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 444


47. Zmieniająca uchwałę Nr V/87/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600 i 756 oraz zwiększenia planu wydatków w działach: 710, 851, 853, 921 i 926) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 445


48. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 754, 801, 852, 854, 855, 900, 921 i 926 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 446


49. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 468/20458 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączył Jan Krauze Inspektor, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym przy ul. Widok 4 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 397


50. Zmiana uchwały nr CXIV/2996/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku na os. Słonecznym 9 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 47% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 398


51. Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 29 usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 10 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 72% bonifikaty / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 421


52. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonym w Krakowie przy ul. Krowoderskiej nr 47 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 428


53. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania w udziałach odpowiednio po 1/6 części w stosunku do 3 osób oraz w udziale 1/4 części w stosunku do 1 osoby, zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży udziału 5252/301518 części w nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej; jawność wyłączyła Agnieszka Kucała Główny Specjalista, Referat ds. Spółdzielni Mieszkaniowych, Trwałego Zarządu i Użytkowania, Wydział Skarbu Miasta] położonym na os. Bohaterów Września 43 w Krakowie stanowiącym poprzednio własność wnioskodawców / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 433


54. Wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Rzeczypospolitej Polskiej - Parafii pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Wioślarskiej w Krakowie wraz z udziałem 95 % bonifikaty od jej ceny / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 429


55. Przyjęcie Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2020-2023 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 442


56. Rezolucja w sprawie "Inicjatywy 96" / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 412-R


57. Rezolucja w sprawie zmiany ustawy o drogach publicznych / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 416-R


58. Ustanowienie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 455


59. Zmiana w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 457


60. Oświadczenia, komunikaty.


61. Zamknięcie sesji.