Sporządzany plan WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA Logo
 

Powierzchnia planu - 49,9 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica II Grzegórzki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Informacja dotycząca złożonych postulatów po III spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w dniu 29 października 2019 r. oraz obecnych prac nad planem

Odnośnik do strony dot. spotkaństrona bip


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu     Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan "Wesoła - rejon ulicy Kopernika" jest planem o charakterze ochronnym i porządkującym, mającym istotne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje on tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii "Kraków - historyczny zespół miasta". Celem planu jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego (krajobrazu miejskiego), w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO, ochrona sylwety miasta, a także stworzenie dogodnych warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru, szczególnie w zakresie kreowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej, uzupełnienia układu urbanistycznego oraz zwiększenia różnorodności i jakości programu usługowego.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych