Sporządzany plan WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA Logo
 

Powierzchnia planu - 49,9 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica II Grzegórzki

LokalizacjaWYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


ZAPRASZA NA SPOTKANIE


na którym zostanie zaprezentowany
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

"WESOŁA - REJON ULICY KOPERNIKA"

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 października 2019 r. o godz. 17:00
w Sali Obrad UMK, pl. Wszystkich Świętych 3-4


Spotkanie ma na celu przedstawienie projektu planu miejscowego na obecnym etapie procedury planistycznej, w tym omówienie rozwiązań urbanistycznych zawartych w sporządzonym dokumencie.


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan "Wesoła - rejon ulicy Kopernika" jest planem o charakterze ochronnym i porządkującym, mającym istotne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje on tereny o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO, stanowi również część obszaru uznanego za pomnik historii "Kraków - historyczny zespół miasta". Celem planu jest zachowanie tych wyjątkowych wartości, realizacja zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego (krajobrazu miejskiego), w tym ochrona przestrzeni strefy buforowej UNESCO, ochrona sylwety miasta, a także stworzenie dogodnych warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru, szczególnie w zakresie kreowania atrakcyjnej przestrzeni publicznej, uzupełnienia układu urbanistycznego oraz zwiększenia różnorodności i jakości programu usługowego.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych