Konsultacje Społeczne

 

 

Co to jest komunikacja społeczna?

 

Jest to proces porozumiewania się, który stanowi podstawę dialogu społecznego. Celem komunikacji jest ciągła wymiana informacji, wiedzy i poglądów, co prowadzi do gruntownego poznania, a także zrozumienia potrzeb oraz stanowisk stron. Komunikacja to partnerstwo, które polega na współpracy oraz wzajemnym zaufaniu. Zobacz więcej .

 

www.dialoguj.pl - serwis internetowy Urzędu Miasta Krakowa w pełni ukierunkowany na proces komunikacji społecznej. Dialog Społeczny stanowi bazę informacji dla mieszkańców Krakowa, jak również interaktywne narzędzie konsultacji społecznych, zachęcające do zaangażowania w sprawy miasta, wyrażania własnej opinii oraz dzielenia się swoimi poglądami.

  

Konsultacje społeczne - podstawy prawne

  

Aktualne konsultacje społeczne

 

 


 

 Zakończone konsultacje społeczne

 • Konsultacje społeczne projektów uchwał dotyczących zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków
  - ogłoszenie
 •   Konsultacje społeczne wokół zagadnień związanych z powstającym Muzeum – Miejscem Pamięci KL Plaszow w Krakowie
  - ogłoszenie
 • Konsultacje w sprawie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków
  - ogłoszenie
 • Konsultacje społeczne regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa
  - ogłoszenie
 • Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadania służące ochronie zasobów wodnych w ramach krakowskiej mikroretencji wód opadowych
  - ogłoszenie
  -
  raport z konsultacji
  -
  załącznik do raportu 
 •  Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2020 r.
  - ogłoszenie
  -
  raport z konsultacji
  -
  załącznik do raportu

 

 

 

Katalog Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych:

Zarządzenie Nr 2971/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2013 października 14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 456/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Katalogu Inwestycji Miejskich wybranych do pełnych konsultacji społecznych (z późn. zm.).

 

Raporty z konsultacji społecznych Wstępnego Katalogu Inwestycji Miejskich:

 

Raport z konsultacji społecznych dotyczących koncepcji organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022 w Krakowie

 

Raport końcowy z konsultacji społecznych w przedmiocie: przebudowy metra w Krakowie, rozbudowy miejskiej sieci monitoringu, wieloletniego programu budowy dróg rowerowych

 

Raport z ewaluacji pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie – 2014

 

Raport z ewaluacji drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego w Krakowie – 2015

 

Raport z konsultacji projektu „Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa" - zał. 1; zał. 2.

 

Barometr Krakowski 2016 - raport badawczy

 

Krakowska Biała Księga Dialogu Społecznego

 

Załącznik A - Kraków uchwały o konsultacjach

 

Załącznik B - Wybrane miasta Polski uchwały o konsultacjach

 

Raport z badania opinii w przedmiocie planowanej budowy Pomnika Armii Krajowej przy Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie

 

Raport końcowy z konsultacji społecznych projektu uchwały  dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Załącznik do raportu końcowego z konsultacji społecznych projektu uchwały  dotyczącej zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

Raport końcowy z konsultacji społecznych obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty Wydział Rozwoju Miasta Urząd Miasta Krakowa

Raport końcowy z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego Miasta Krakowa

 

 

 

 

Zobacz więcej informacji na serwisie www.dialoguj.pl