Konsultacje społeczne dotyczące projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic. Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone przez Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu.

 

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 13 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.


Konsultowane propozycje zmian dotyczą wyłącznie wprowadzenia do Statutów Dzielnic I-XVIII nowych przepisów regulujących zasady zwoływania i prowadzenia zdalnych sesji i posiedzeń w Radach Dzielnic. Proponowane nowe zapisy są jednakowe dla wszystkich 18 Rad Dzielnic.

Przedmiotem konsultacji nie są zapisy obowiązujących Statutów Dzielnic I-XVIII.

Zgłaszane przez mieszkańców opinie i wnioski powinny dotyczyć zatem wyłącznie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic stanowiącego treść załączników nr 1-18 do uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z 10 czerwca 2020 r.

 

W ramach konsultacji odbędą się:

 

1) 2 otwarte spotkania z mieszkańcami Krakowa:

- 31 lipca 2020 roku w godzinach 17.00-19.00 – sala Obrad Rady Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4,

- 10 sierpnia 2020 roku w godzinach 17.00-19.00 – Urząd Miasta Krakowa, sala Portretowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4

 

2) Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu (12) 421-41-66 w dniach: 4, 11 i 13 sierpnia 2020 roku w godzinach 15.00-16.30.

 

Ponadto, w ramach prowadzonych konsultacji, w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia 2020 roku możliwe będzie zadawanie pytań ekspertowi w formie elektronicznej na adres: bd.umk@um.krakow.pl

 

Projekt uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

- na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu www.dialoguj.pl

- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl

- w wersji papierowej w siedzibach Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ulica Bracka 10 (pok. 3) lub ulica Dekerta 24 (pok. 11),

- w wersji papierowej w Kancelarii Magistratu, Plac Wszystkich Świętych 3-4,

- w wersji papierowej w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic.

 

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

- przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: dialoguj@um.krakow.pl

- wysłać pocztą tradycyjną na adres: Biuro ds. Dzielnic Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

- dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibach Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ulicy Brackiej 10 lub ulicy Dekerta 24

- przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje - Statuty Dzielnic”.

- podczas spotkań konsultacyjnych.

 
Załączniki do pobrania:

 

1. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa (plik pdf)

 

2. Przedmiot konsultacji - Załączniki nr 1-18 do uchwały XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10.06.2020 ( plik pdf)

 

3. Formularz konsultacyjny (plik pdf)

 

4. Formularz konsultacyjny (plik doc)

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
NATASZA KUCHARSKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ROBERT ROLKA
Data wytworzenia:
2020-07-10
Data publikacji:
2020-07-10
Data aktualizacji:
2020-07-15