Park Kulturowy Nowa Huta 

20 listopada 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr XXIX/757/2019 w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Nowa Huta. Uchwałę podjęto dla ochrony krajobrazu kulturowego, zabytków oraz historycznego układu urbanistycznego Nowej Huty, w trosce o należyty wizerunek Miasta, w celu zachowania oraz kształtowania krajobrazu kulturowego i historycznego charakteru przestrzeni publicznej na tym obszarze.

 

Uchwała została opublikowana 28 listopada 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego pod pozycją 8347

 

 

Obszar, który ma być objęty ochroną w postaci parku kulturowego to prawie 377 hektarów tzw. „starej” Nowej Huty, wraz z klasztorem cystersów w dawnej Mogile, dworem Jana Matejki w Krzesławicach oraz budynkami centrum administracyjnego kombinatu metalurgicznego.

 

Granice Parku – mapka

 

Granice Parku - opis

 

Uchwała o Parku Kulturowym Nowa Huta zawiera regulacje dotyczące wielu zagadnień, mających wpływ na krajobraz kulturowy tej części miasta, w tym w zakresie: prowadzenia robót budowlanych, działalności usługowej w ogródkach gastronomicznych, działalności handlowej i usługowej, organizacji imprez, umieszczania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz reklam, instalowania urządzeń na elewacjach frontowych budynków oraz oświetlenia czy też składowania i magazynowania odpadów.

 

Zgodnie z § 14 uchwały wejdzie ona w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, tj. 29 listopada 2020 r. Dodatkowo w § 10 uchwały przewidziano 6-miesięczny okres przejściowy. Zatem do dnia 29 maja 2021 r. właściciele, zarządcy nieruchomości, użytkownicy obiektów i elementów zagospodarowania przestrzeni, położonych na terenie Parku, zobowiązani są do dostosowania się do przepisów uchwały, poprzez:

1) demontaż obiektów, o których mowa w uchwale, zlokalizowanych niezgodnie z jej postanowieniami;

2) dokonanie zmiany formy tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i innych elementów zagospodarowania przestrzeni, o których mowa w uchwale.

 

Na zlecenie Prezydenta Miasta Krakowa przygotowany został też projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta”, co jest spełnieniem wymagań ustawowych, obligatoryjnych dla każdego parku kulturowego. Autorem opracowania jest zespół naukowców z Politechniki Krakowskiej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Myczkowskiego. Ten sam zespół był w 2013 r. laureatem Nagrody Miasta Krakowa za „Plan ochrony Parku Kulturowego Stare Miasto”. Projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” został pozytywnie zaopiniowany przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Ze względu na rozległość opracowania projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” był realizowany w dwóch etapach na przestrzeni 2015 i 2016 roku. Etap pierwszy obejmował analizę zasobu krajobrazowego i uwarunkowań widokowo-kompozycyjnych wnętrz architektoniczno-krajobrazowych. Etap drugi to waloryzacja i diagnoza trwających przemian oraz wytyczne w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu. Pod koniec 2019 r. dokument został zaktualizowany przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Wykonany projekt „Planu ochrony Parku Kulturowego Nowa Huta” jest opracowaniem autorskim i specjalistycznym. Stanowi analizę uwarunkowań historycznych i stanu faktycznego oraz zawiera identyfikację zjawisk i problemów, które powinny zostać rozwiązane poprzez objęcie ochroną w formie parku kulturowego, jak również wskazówki i wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

 

 


PROJEKT PLANU OCHRONY PARKU KULTUROWEGO NOWA HUTA

 

Etap I Tom I - Tekst

ETAP I dodatek do tomu I - Karty osiedli cz. 1

ETAP I dodatek do tomu I - Karty osiedli cz. 2

ETAP I tom II Plansza 1 Uwarunkowania historyczne

plansza

ETAP I tom II Plansza 2 Uwarunkowania planistyczne, komunikacyjne, zieleń

plansza

ETAP I tom II Plansza 3 Uwarunkowania widokowo-kompozycyjne

plansza

ETAP I tom II Plansza 4 Modele i ZWAK 

plansza

ETAP II tom I - Tekst

ETAP II tom II Tabela 1 Waloryzacja

ETAP II tom II Tabela 2 Wytyczne

ETAP II tom II Tabela 3 Wykaz działań szczegółowych w ZWAK

ETAP II tom II Tabela 4 Ustalenia w zakresie zieleni w MPZP

ETAP II tom II Tabela 5 Integracja ustaleń MPZP i wytycznych

ETAP II tom II Plansza 1 Waloryzacja ZWAK

plansza

ETAP II tom II Plansza 2 Waloryzacja ekspozycji

plansza

ETAP II tom II Plansza 3 Granice osiedli, ZWAK i modeli, pozwolenia na budowę

plansza

ETAP II tom II Plansza 4 Wytyczne ochrony

plansza

ETAP II tom II Plansza 5 Plan ochrony. Plansza podstawowa

plansza

ETAP II tom II Plansza 6 Plan ochrony. Plansza syntezy

plansza

ETAP II tom III - SyntezaRAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE ZAMIARU UTWORZENIA PARKU KULTUROWEGO NOWA HUTA