Polityki...

 

Polityki... Dział obejmuje szczegółowe zadania Gminy Miejskiej Kraków, związane z poszczególnymi aspektami funkcjonowania miasta m.in. z: bezpieczeństwem publicznym, gospodarką komunalną, edukacją, planami inwestycyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, przedsiebiorczością i rozwojem miasta, kulturą, mieszkalnictwem, ochroną środowiska, polityką społeczną, pomocą społeczną, turystyką, sportem, współpracą międzynarodową i krajową, zdrowiem. Zadania te wpisują się w długofalową Strategię Rozwoju Miasta, Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa oraz założenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.

Prezentowane moduły tematyczne zawierają:
Polityki...- uregulowania prawne tj. uchwały RMK, Zarządzenia Prezydenta, które stanowią podstawę prawną do podjęcia przez Gminę konkretnych działań w danej dziedzinie m.in. Program Strategiczny Promocji Miasta Krakowa na lata 2016-2022, Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020;
- dokumenty, które określają sposób i zakres realizacji wyznaczonych zadań m.in. Program Poprawy Bezpieczeństwa  dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków", Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2016 - 2025, Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2015-2018, Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta;
- sprawozdania z realizacji przyjętych programów i planów;
- informacje o zasadach i formach pomocy ze strony Miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie systemu pomocy społecznej, dofinansowań, nagród i stypendiów (m.in. dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół, Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów, Stypendia Twórcze Miasta Krakowa, stypendia sportowe), pomocy mieszkaniowej.

 

 

Architektura | Bezpieczeństwo | Edukacja | Gospodarka komunalna | Komunikacja społeczna | Kraków i UE | Kształtowanie i ochrona środowiska | Kultura | Mieszkalnictwo | Ochrona Zabytków |Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Polityka Informacyjna Miasta | Polityka społeczna | Pomoc społeczna |Promocja i marketing | Sport | Sprawy Administracyjne | Turystyka | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | ZdrowieZobacz też  informacje na temat Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA MAŁEK - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2004-01-02
Data publikacji:
2004-01-02
Data aktualizacji:
2019-04-16