PROGRAM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA DLA MASTA KRAKOWA ''BEZPIECZNY KRAKÓW" NA LATA 2018-2020

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 

Tytuł zadania publicznego: Przeszkolenie mieszkańców Krakowa w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku NZK

 

 

 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2019 r. o godz. 12.00.

 

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Bezpieczny Kraków

 

 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2019 r. o godz. 12.00.

 

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie działań prewencyjnych wśród osób starszych.

 
Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2019 r. o godz. 12.00.

 

 

Obowiązujący dotychczas Program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” został przyjęty uchwałą nr XL/299/1999 Rady Miasta Krakowa w dniu 22 grudnia 1999 r. będąc wówczas jednym z pierwszych tego rodzaju programów w kraju. Charakteryzowały go kompleksowość
i spójność, które bezdyskusyjnie świadczyły wówczas o prekursorskim charakterze Programu. W czasie siedemnastu lat obowiązywania Programu nastąpiły istotne przeobrażenia w strukturze przestępczości oraz szereg ważnych zmian zarówno w mieście, jak też w całym kraju. Znaczącej poprawie uległ poziom bezpieczeństwa
w Krakowie – wyrażający się wzrostem efektywności służb odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz spadkiem ilości przestępstw.
Zmieniły się również inne warunki funkcjonowania Programu, w szczególności zmiany w społecznym, organizacyjnym i ekonomicznym kontekście ponieważ w ciągu trwania Programu wyrosło nowe pokolenie mieszkańców Krakowa.

 

Zakończony Program nie został jednak w całości wstrzymany ponieważ niektóre działania podejmowane w ramach dotychczas obowiązującego Programu stały się standardem dla służb i innych podmiotów wykonujących zadania w obszarze zapewniania bezpieczeństwa i porządku i będą one w dalszym ciągu realizowane stosownie do kompetencji.

 

Zgodnie z art. 12 pkt 9b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1868) obowiązkiem gminy o statusie miasta, wykonującej zadania powiatu jest uchwalenie program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

 

Nowy Program „Bezpieczny Kraków”, przyjęty uchwałą nr XCIII/2417/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2018 r. stanowi wartość dodaną w stosunku do istniejących praktyk i schematów działania instytucji publicznych (nie tylko tych organizacyjnie związanych z Miastem Kraków). Zdefiniowane w Programie cele mają za zadanie przyczynić się do dalszego wzrostu bezpieczeństwa i porządku. Program wnosić ma także nową jakość działań w stosunku do obecnie funkcjonujących

w mieście programów, w tym obowiązkowych lub dobrowolnych programów profilaktycznych.

W celu zidentyfikowania obszarów bezpieczeństwa wymagających współcześnie interwencji wykorzystano dane statystyczne Policji i Straży Miejskiej Miasta Krakowa oraz te wynikające z mapy zagrożeń. Przeanalizowane zostały raporty z badań poczucia bezpieczeństwa realizowanych w cyklu wiosna – jesień począwszy od września 2013 roku oraz innych badań społecznych. Ważne były również sugestie mieszkańców (w tym członków jednostek pomocniczych) wyrażone podczas spotkań z Radami Dzielnic oraz z organizacjami pozarządowymi i Młodzieżową Radą Krakowa. Projekt nowego Programu podlegał też konsultacjom społecznym z instytucjami miejskimi oraz z mieszkańcami, którzy mogli się zapoznać z jego treścią za pośrednictwem mediów społecznościowych, Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronie Miejskiego Centrum Dialogu.

 

Nowy Program „Bezpieczny Kraków” został opracowany wspólnie z pracownikami naukowymi Katedry Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do prac nad treścią programu włączono przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej. W każdej grupie tematycznej, zajmującej się zdiagnozowanymi problemami pracowali wspólne policjanci, strażnicy miejscy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych oraz jednostek miejskich
(np. ZIKiT, ZZM). Poszczególne grupy tematyczne korzystały z pomocy odpowiednich wydziałów UMK oraz instytucji samorządowych takich jak MCPU, MOPS,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi czy Krakowski Ośrodek Terapii.

 

Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” obejmuje czasookres 2018-2020 i następujące dziedziny:

I. Zwiększanie kompetencji w zakresie udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia.

II. Ograniczenie zjawiska agresji i przemocy w szkołach,

III. Zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych wśród niechronionych uczestników ruchu,

IV. Stworzenie bezpiecznych przestrzeni w Krakowie,

V. Zbudowanie kompleksowego systemu diagnozy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa mieszkańców,

do których przygotowano cele szczegółowe.

 

Projekt zaktualizowanego Programu poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa ''Bezpieczny Kraków" na lata 2018-2020

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych

 

dotyczących zmiany uchwały nr XL/299/99Rady Miasta Krakowa z dnia 22 grudnia 1999 r. przyjmującej Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa ,,Bezpieczny Kraków". Uchwała ta funkcjonuje przeszło 17 lat i niezbędnym stało się dostosowanie zapisów Programu do obecnych uwarunkowań dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości Miasta.

 

Zaktualizowany Program poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. ,,Bezpieczny Kraków" będzie miał za zadanie utrzymać wypracowany przez lata, wysoki poziom bezpieczeństwa i porządku publicznego, a przede wszyskim sprostać wyzwaniom jakie stawia rozwój społeczeństwa, infrastruktury oraz technologii, które niosą za sobą również negatywne konsekwencje w postaci nowych rodzajów zagrożeń i przestępstw.

 


II Konsultacje projektu Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków"


Wszystkie wnioski i uwagi odnośnie konsultowanego projektu można kierować w terminie do 29 października 2017 r.:

 

- elektronicznie na adres e-mail: oc.umk@um.krakow.pl w temacie wpisując ,,Konsultacje projektu zaktualizowanego Programu poprawy

bezpieczeństwa dla Miasta

 

  Krakowa pn. ,,Bezpieczny Kraków" na lata 2018-2020",

 

- listownie na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego os. Zgody 2, 31-949 Kraków.


Projekt Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków"  ( wersja z dnia 10 października 2017 )


 

I Konsultacje : Konsultacje będą trwały do 22 sierpnia 2017 r.

 

Wszystkie wnioski i uwagi odnośnie konsultowanego projektu można kierować w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2017 r.:


- elektronicznie na adres e-mail: oc.umk@um.krakow.pl w temacie wpisując ,,Konsultacje projektu zaktualizowanego Programu poprawy

bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. ,,Bezpieczny Kraków" na lata 2018-2020",

 

- listownie na adres: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego os. Zgody 2, 31-949 Kraków.


Projekt Programu poprawy bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa ,,Bezpieczny Kraków" na lata 2018-2020

 

 

Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków"

 

Zadania własne gminy, obejmujące sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, reguluje ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Intensywność działań w tej materii zależna jest od uznania samorządu, przy czym powinna być pochodną występującego zagrożenia. Zatem w gminach, gdzie nie występują większe zagrożenia, samorząd najczęściej poprzestaje na zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury (ruchu drogowego, mieszkalnictwa, wypoczynku itp.). Natomiast tam, gdzie zagrożenie jest większe (szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich) samorząd bardzo często odgrywa rolę współkoordynatora i aktywnego uczestnika procesu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Taka konstrukcja kompetencji dopuszcza możliwość powoływania własnych służb porządku publicznego (straż miejska), co gwarantuje pełny wpływ i kontrolę rodzaju i jakości wykonywanych zadań oraz tworzenia własnych programów dotyczących bezpieczeństwa.

 
Realizując te kompetencje Rada Miasta Krakowa uchwaliła w dniu 22 grudnia 1999r. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” - uchwała Rady Miasta Krakowa nr XL/299/99 w sprawie przyjęcia Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pn. "Bezpieczny Kraków".
 

Bezpośrednią przesłanką do jego powstania było niskie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa oraz postępujący wzrost przestępczości. Aby poprawić sytuację w tym zakresie stworzono przy współpracy wielu środowisk zainteresowanych zmianą niekorzystnej sytuacji kompleksowy i spójny program planowania i koordynacji działań różnych instytucji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zakres programu obejmuję koordynacje działań służb i instytucji zajmujących się dbałością o bezpieczeństwo w mieście – Straży Miejskiej, Policji, Straży Pożarnej, jednostek miejskich, wydziałów UMK, organizacji pozarządowych. Program „Bezpieczny Kraków” prowadzi i inicjuje szeroki zakres prac w różnych segmentach bezpieczeństwa.
 
Cechy wyróżniające nasz program:
 1. Program jest kompleksowy – obejmuje działania wszelkich instytucji, środowisk i osób zajmujących się bezpieczeństwem w mieście. Ponadto precyzuje i jasno dzieli kompetencje i odpowiedzialność za prowadzone działania.
 2. Program jest elastyczny - następuje szybka reakcja na zmieniające się potrzeby, problemy i zagadnienia.
 3. Program jest innowacyjny – chętnie i odważnie są podejmowane nowatorskie rozwiązania i pomysły, w które włączani są mieszkańcy Krakowa.
 
Główne zadania Programu „Bezpieczny Kraków”:
 1. skuteczne działania ograniczające i eliminujące najbardziej uciążliwe zagrożenia,
 2. promowanie bezpiecznych zachowań i wypoczynku wśród krakowian i turystów,
 3. organizowanie ciekawych i rozwijających zajęć, wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 4. informowanie mieszkańców o działaniach Programu oraz zachęcanie do uczestnictwa,
 5. koordynacja pracy służb i jednostek w różnych zakresach działań dotyczących bezpieczeństwa (działania represyjne, prewencyjne, komunikacyjne, informacyjne i inne).
 
Koordynacją Programu Poprawy Bezpieczeństwa „Bezpieczny Kraków” zajmuje się Referat ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK.
 


Program „Bezpieczny Kraków” składa się z następujących segmentów:

 1. restrykcyjno – represyjnego
 2. prewencyjno – wychowawczego
 3. porządkowego
 4. komunikacyjnego
 5. zagrożeń kryzysowych
 6. promocyjno – informacyjnego

 
Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków":
Wersja do pobrania:
Sprawozdania z realizacji programu "Bezpieczny Kraków":

 

 

Za rok 2018 

Za rok 2017

Za rok 2016 [ pdf ]

Za rok 2015 [ pdf ] 

Za rok 2014 [ pdf ]

Za rok 2013 [ pdf ]

za rok 2012 [ pdf ]

za rok 2011 [ pdf ]

za rok 2010 [ pdf ]

za rok 2009 [ pdf ]

za rok 2008 [ pdf ]

za rok 2007 [ pdf ]

za rok 2006 [ pdf ]

za rok 2005 [ pdf ]

za rok 2004 [ pdf ]

za rok 2003 [ pdf ]

za rok 2002 [ pdf ]

 

Bezpieczeństwo w Krakowie - raport z badań[pdf]

 

 

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie

 

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Krakowie zostało zawarte w dniu 8 stycznia 2014 roku na czas nieokreślony pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Uniwersytetem Jagiellońskim (treść porozumienia).

Porozumienie określa zasady w zakresie badania, analizowania, dokumentowania stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego w Krakowie, rekomendowania oraz doskonalenia działań mających na celu poprawę tego stanu, a także wymiany doświadczeń w tym przedmiocie. Postanowienia porozumienia realizuje Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Zespół).