Wyniki naboru projektów na realizację zadań publicznych na terenie Dzielnic Miasta Krakowa w ramach celów szczegółowych Programu „Bezpieczny Kraków”

Komisja konkursowa wyłoniła projekty, które zostaną skierowane do finansowania w ramach tegorocznego naboru:

 

Dzielnica VII – Zwierzyniec: "Dziecko świadome – dziecko bezpieczne";

Dzielnica XI – Podgórze Duchackie: "Jak zachować się w razie zagrożenia atakiem terrorystycznym?";

Dzielnica XIV – Czyżyny : "Bezpieczna przestrzeń w Czyżynach";

Dzielnica XVIII – Nowa Huta: "Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie zapobiegania i radzenia sobie ze zjawiskami agresji i przemocy w szkole wśród dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy XVIII – Nowa Huta".

 

Łączna wysokość finansowania projektów wynosi 120 000 zł. Projekty będą realizowane z udziałem wyłonionych w otwartych konkursach ofert organizacji pozarządowych.

 

 

OGŁOSZENIE DYREKTORA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK WS. NABORU PROJEKTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA TERENIE DZIELNIC MIASTA KRAKOWA W RAMACH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH PROGRAMU „BEZPIECZNY KRAKÓW”.

 

 

Regulamin

 

Ogłoszenie

 

Wniosek

 

 

Termin składania wniosków: 12 sierpnia 2019 r., g. 12.00

 

 

FAQ

  

Kto może złożyć wniosek?

 

Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach „grantów dzielnicowych” są Rady Dzielnic m. Krakowa. W tym celu Rada Dzielnicy podejmuje uchwałę, w której deklaruje przystąpienie do „grantów dzielnicowych” oraz wyznacza Koordynatora projektu, który zostaje tym samym upoważniony do złożenia wniosku oraz reprezentowania Rady w zakresie proponowanego projektu.

 

Jakich zadań może dotyczyć wniosek?

 

Projekty zadań powinny być możliwe do realizacji w formie określonej w § 3 ust. 2 Regulaminu, tj. na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 tekst jedn.) - poprzez zlecanie ich w trybie otwartych konkursów ofert organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Jakie są ograniczenia finansowe?

 

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł. Wszystkie koszty, które związane są z realizacją projektu są pokrywane ze środków przeznaczonych na realizację Programu „Bezpieczny Kraków”.

 

Spotkanie informacyjne:

 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK zaprasza reprezentantów Rad Dzielnic zainteresowanych partycypacją w „grantach” do udziału w spotkaniu, podczas którego przedstawione zostaną szczegółowe informacje w zakresie procedury składania wniosków, sposobów i kryteriów ich oceniania, a także etapów wdrażania wybranych do realizacji projektów.

Spotkanie odbędzie się w dniu 17 lipca br. (środa) o godz. 16.00 w sali nr 303 w siedzibie Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Informacji na temat grantów dzielnicowych oraz otwartych konkursów ofert udziela również Piotr Mączyński, Koordynator ds. współpracy z NGO oraz Radami Dzielnic (piotr.maczynski@bezpieczny.krakow.pl  ; tel.: +48 728 354 745).

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 

Tytuł zadania publicznego: Przeszkolenie mieszkańców Krakowa w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej w przypadku NZK

 

 

•ogłoszenie NZK

 

 

formularz oferty

 

 

karta oceny formalnej

 

 

karta oceny merytorycznej

 

 

formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej

 

 

sprawozdanie NZK

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2019 r. o godz. 12.00.

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie warsztatów z zakresu pierwszej pomocy z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach programu Bezpieczny Kraków

 

 

 

ogłoszenie warsztaty

 

 

formularz oferty

 

 

karta oceny formalnej

 

 

karta oceny merytorycznej

 

 

formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej

 

 

sprawozdanie

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

wykaz placówek edukacyjnych

 

  

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2019 r. o godz. 12.00.

 

 

OGŁOSZENIE !!!

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT ORAZ NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

 

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie działań prewencyjnych wśród osób starszych.

 

 

 

ogłoszenie prowadzenie działań prewencyjnych wśród osób starszych

 

 

formularz oferty

 

 

karta oceny formalnej

 

 

karta oceny merytorycznej

 

 

formularz zgłoszeniowy do komisji konkursowej

 

 

sprawozdanie

 

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa

 

 

 

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 25 marca 2019 r. o godz. 12.00.