Historia sporządzenia planu

HISTORIA SPORZĄDZENIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

Powierzchnia planu - 40,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 28 czerwca 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXVII/1914/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - KAMIEŃSKIEGO" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 10 lipca 2017 r., poz. 4617 - weszła w życie w dniu 25 lipca 2017 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma charakter porządkujący. Jego zadaniem jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż dwóch ważnych arterii Miasta: ul. Kamieńskiego i ul. Wielickiej, a także w sąsiedztwie obszaru o wysokich walorach historyczno-kulturowych i przyrodniczych, tj. terenu dawnego obozu koncentracyjnego Płaszów i rezerwatu przyrody Bonarka. Plan miejscowy pozwoli na określenie granicy pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej, umożliwiając właściwe kształtowanie przestrzeni publicznych. Objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli na skuteczną kontrolę zmian w zagospodarowaniu, a także zapobiegnie niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych