Okres programowania 2014-2020

 

Projekty nieinwestycyjne w dziedzinie:

 

  • Ochrony środowiska:

INTHERWASTE (Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities)

 

URBAN GREEN BELTS

 

Projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

 

  • Sprawy społeczne

SIFORAGE

 

VITAL CITIES

 

W sile wieku

 

Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 

URB-INCLUSION

 

Rodzicu nie jesteś sam!

 

Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

 

Daj szansę!

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)

 

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)

 

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)


Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

 

MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning

 

  •   Transport

PUSH & PULL

 

VELOCITTA

 

PARK4SUMP

 

HANDSHAKE

 

  • Gospodarka/przedsiębiorczość

 CERIecon

 

 Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise

 

  • Administracja

Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż

 

  • Zdrowie

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup podwyższonego ryzyka

 

  • Kultura i turystyka

SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food

 

  • Edukacja

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków