Okres programowania 2014-2020

 

Projekty nieinwestycyjne w dziedzinie:

 

  • Ochrona środowiska i zieleń miejska:

INTHERWASTE (Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities)

 

URBAN GREEN BELTS

 

Projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”


RU:RBAN – Resilient Urban Agriculture

 

LIFE Urbangreen

 

ATELIER - AmsTErdam BiLbao cItizen drivEn smaRt cities

 

  • Sprawy społeczne

SIFORAGE

 

VITAL CITIES

 

W sile wieku

 

Rozszerzenie oferty usług wsparcia psychologicznego dla osób i rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych

 

URB-INCLUSION

 

Rodzicu nie jesteś sam!

 

Tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych (CKZ) oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe 

 

Daj szansę!

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (III)

 

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)

 

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (IV)

 

Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (V)


Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

 

MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning

 

Aktywni Zawodowo – Aktywni Społecznie

 

W sile wieku 2

 

  •   Transport

PUSH & PULL

 

VELOCITTA

 

PARK4SUMP

 

HANDSHAKE


LOW-CARB. Capacity building for integrated low-carbon mobility planning in functional urban areas

 

  • Gospodarka/przedsiębiorczość

 CERIecon

 

 Growing Internationally – Krakow`s economy on the rise

 

Krakow Metropolitan Area For Business” (KMA4Business)

  • Administracja

Doskonalenie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej świadczonych w gminach Kraków, Biskupice, Skawina, Zabierzów, Jordanów i Libiąż

 

  • Zdrowie

Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup podwyższonego ryzyka

 

Postaw się – wczesne wykrywanie wad rozwojowych postawy i układu ruchu u dzieci w wieku szkolnym

 

  • Kultura i turystyka

SlowFood-CE: Culture, Heritage, Identity and Food

 

  • Edukacja

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży budowlanej (B) w Gminie Miejskiej Kraków

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków Małopolska Chmura Edukacyjna – E-usługi w edukacji

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży elektryczno-elektronicznej (E) w Gminie Miejskiej Kraków

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży mechanicznej (M) w Gminie Miejskiej Kraków

 

Centrum Kompetencji Zawodowych w branży rolniczo-leśnej z ochroną środowiska (R) w Gminie Miejskiej Kraków

 

Małopolskie talenty - I i II etap edukacji

 

Małopolska Chmura Edukacyjna (III edycje)

 

Małopolska Chmura Edukacyjna – E-usługi w edukacji

 

Gotuj po hiszpańsku II

 

Laboratorium twórczej matematyki

 

Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

 

Praktyczna szkoła zawodu

 

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

 

  • Rewitalizacja

Aktualizacja Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa (MPRK)