MURAL - Mutual Understanding, Respect and Learning

 

Program: Program Komisji Europejskiej „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme).

 

Wartość: 82 550 EUR (ok 346 700 PLN)

Dofinansowanie: 71 900 EUR (ok 301 900 PLN)

Okres realizacji: 8.01.2018 - 08.01.2020

 

Opis:

Wzajemne zrozumienie, szacunek oraz uczenie się (Mutual Understanding, Respect and Learning) – MURAL to międzynarodowy projekt realizowany pod przewodnictwem British Council w Polsce we współpracy z organizacjami z sześciu krajów: Polski, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Grecji, Holandii oraz Niemiec. Instytucje uczestniczące zostały wybrane na podstawie swego zaangażowania w procesy budowania dialogu oraz wymiany najlepszych praktyk wspierających tolerancję i wzajemny szacunek. MURAL jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Prawa, równość i obywatelstwo” (Rights, Equality and Citizenship programme).

MURAL, realizując działania wspierające wzrost tolerancji i szacunku dla różnych wyznań, przekonań religijnych oraz tożsamości etnicznych, ma na celu przeciwdziałanie narastającemu w Europie problemowi antysemickich i antymuzułmańskich uprzedzeń. Projekt propaguje zasady pluralizmu i demokracji, wspiera ponadnarodową współpracę oraz wymianę wiedzy i najskuteczniejszych praktyk przeciwdziałania nietolerancji.

Adresatami projektu są osoby, które w swojej codziennej pracy (jako aktywiści i aktywistki, liderki i liderzy czy przedstawiciele/przedstawicielki regionalnych władz) stykają się z przejawami dyskryminacji. Zależy nam na współpracy z nimi, ponieważ są związani z lokalną społecznością, świadomi wyzwań oraz chętni by zmieniać rzeczywistość na lepsze.

 

CEL:

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez uczenie się, wymianę wiedzy i praktyczne działania wspierające umiejętności, wiedzę lokalnych aktywistów, liderów i sieci społecznościowych w celu zachęcenia odpowiedzialności obywatelskiej za wszelkie formy dyskryminacji.

MURAL obejmie 7 partnerów z 6 krajów, zapewniając:

- rozwój treści poprzez analizę sytuacji i współtworzenie nowej drogi edukacyjnej, która odpowiada na czynniki, które przyczyniają się do dyskryminacji i napięć w społecznościach w Europie

- budowanie zdolności poprzez 12-dniową akcję program nauczania obejmujący 1 warsztaty dla facylitatorów, a następnie 180 akcji społecznych (SA) w społecznościach lokalnych

- Międzynarodowa współpraca, dzielenie się wiedzą i dzielenie się wiedzą na temat kluczowych zagadnień związanych z polityką i praktykami w zakresie niedyskryminacji i integracji poprzez organizację 7 wizyt studyjnych i jednego wydarzenia networkingowego

- Komunikacja i upowszechnianie poprzez organizowanie 7 wydarzeń promujących wyniki, zalecenia i wyciągnięte wnioski.

 

MURAL dotrze do 21 facylitatorów i 360 działaczy społecznych. Programy SA zostaną wdrożone w 180 społecznościach, z których korzysta 5400 osób i które mają wpływ na 1800 beneficjentów.

 

MURAL spożytkuje zaangażowanie lokalnych liderów i liderek w pozytywną zmianę społeczną, by włączyć w ten proces reprezentowane przez nich społeczności. Pozyskane wiedzę i umiejętności uczestnicy wykorzystają w dalszej pracy, pomagając nam w stworzeniu stałego i stabilnego programu przeciwdziałania dyskryminacji na tle religijnym.

 

Rezultat:

• Większa tolerancja oraz wzajemne zrozumienie, w wyniku uformowania grupy aktywistów i aktywistek zaangażowanych w ulepszanie dialogu, umacnianie szacunku oraz wzrost szacunku dla różnych punktów widzenia,

• Utworzenie trwałej sieci osób zaangażowanych – liderów i liderek pozytywnych zmian w społecznościach lokalnych,

• Promocja międzynarodowej wymiany wiedzy, modeli podejścia oraz działań mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wspieranie różnorodności.

• Wspólne opracowanie materiałów opartych na pogłębionej analizie sytuacji, pomagających w prowadzeniu dalszych działań oraz projektowanie nowych przedsięwzięć edukacyjnych odnoszących się do czynników powiązanych z dyskryminacją i napięciami obecnymi w europejskich społecznościach,

• Budowanie potencjału w trakcie dwunastodniowego programu nauczania, w tym warsztatu mediacji, po którym nastąpi 180 Społecznych Akcji (SAs – Social Actions) w lokalnych społecznościach,

• Międzynarodową współpracę i udostępnianie wiedzy w zakresie zasadniczych kwestii związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz polityką i praktykami włączania. Posłuży temu sześć wizyt studyjnych oraz jedno wydarzenie sieciujące,

• Promocję i upowszechnianie poprzez organizację siedmiu wydarzeń promujących wyniki, rekomendacje i doświadczenia.