Projekt: URB-INCLUSION. Coproducing new implementation instruments for social inclusion and poverty reduction in deprived urban areas.

 

Program: URBACT III

 

I faza: przygotowawcza:

Wartość projektu całkowita: 149.540 EUR = ok. 643.000 (na 9 partnerów)

Wartość projektu dla Krakowa: 7.790 EUR = ok. 33.500 PLN

Wartość dofinansowania dla Krakowa: 6621,50 EUR = ok. 28.575 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji/Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

 

Okres programowy: 2014-2020

Okres realizacji I fazy: 10 października 2016 r. – 10 kwietnia 2017 r.

Okres realizacji II fazy: do 2.06.2019 r.

 

Opis projektu:

 

Na szczeblu międzynarodowym:

Wypracowanie wspólnie z partnerami zagranicznymi oraz pod kierunkiem eksperta metody współpracy z osobami pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanymi w sprawy obszaru problematycznego (interesariuszami) przy wdrażaniu miejskich dokumentów strategicznych (np. miejskich programów rewitalizacji). Rozważane będą kwestie koordynacji prac różnych podmiotów zaangażowanych we wdrażanie multidyscyplinarnych programów strategicznych (w przypadku Krakowa będzie to Lokalny Plan Działania dla osiedla Azory), a także sprawy finansowania poszczególnych działań i projektów przewidzianych w tych programach. Tematem wiodącym będą sprawy ubóstwa miejskiego oraz włączania społecznego i walki z wykluczeniami społecznymi.

 

Na szczeblu lokalnym:

W skali lokalnej głównym celem jest kontynuacja współpracy z członkami Lokalnej Grupy Wsparcia zaangażowanymi w prace nad Lokalnym Planem Działania dla osiedla Azory, który został opracowany w ramach projektu USER realizowanego w latach 2013-2015 oraz wdrożenia elementów Lokalnego Planu Działania dotyczącego spraw społecznych i integracji mieszkańców.