Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 50 roku życia i z określonych grup podwyższonego ryzyka

 

Źródło finansowania: dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020

 

Realizator projektu: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

 

Okres realizacji projektu: od 2017-04-01 do 2019-03-31

 

Wartość projektu: 623.801.81 zł

 

Dofinansowanie: 592,534.61 zł

 

Wkład własny: 31.267.20 zł

 

Celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności do udziału w badaniach kolonoskopowych generujących zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnych stadiach, zwiększenie odsetka 5-letnich przeżyć, obniżenie umieralności i obniżenie kosztów leczenia w skali kraju, zwiększające szanse na przeżycie pacjenta i powrót do pełni zdrowia poprzez następujące zadania, które zaplanowano w projekcie:

1) realizację badań profilaktycznych,

2) działania informacyjno-edukacyjne zachęcające do realizacji badań profilaktycznych,

3) ułatwienie dostępu do badań profilaktycznych dla osób zgłaszających problem z dojazdem na badanie lub problem z zapewnieniem opieki nad osobą niesamodzielną pozostającą pod opieką osoby badanej.

 

Projekt zakłada przebadanie 600 osób z następujących grup docelowych:

-w wieku 50-65 lat,

-w wieku 40-49 lat które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

-w wieku 25-49 lat z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).

 

Głównym rezultatem realizacji projektu będzie wzrost liczby osób, które zgłosiły się na badania profilaktyczne.