Projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

 

Program: LIFE

Wartość projektu: 9 818 554 PLN

Wartość dofinansowania dla Krakowa: ok. 5 810 225 PLN z Komisji Europesjkiej oraz 354 700 PLN z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie)

Jednostka Realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej

Okres programowy: 2014-2020

 

Opis projektu:

 

Projekt zintegrowany LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” finansowany jest z programu LIFE, Przedmiotowy program jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej poświęconym wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska.

 

Celem projektu zintegrowanego LIFE o łącznej liczbie 62. Partnerów, którego Beneficjentem Koordynującym jest Województwo Małopolskie, jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Obecnie Gmina Miejska Kraków jest jednym kluczowych Partnerów projektu zintegrowanego LIFE, który będzie realizowała do końca 2023 r. W jego ramach planowana jest:

 

1. Analiza efektów dotychczasowych działań miasta Krakowa oraz inicjowanie wdrażania nowych działań służących realizacji Programu ochrony powietrza w obszarze ograniczania emisji komunikacyjnych.

2. Współpraca z Partnerami zagranicznymi nad opracowaniem modelu dyspersji zanieczyszczeń dla Krakowa.

3. Przygotowanie danych o strukturze floty pojazdów w Krakowie.

4. Badania weryfikujące modele imisji zanieczyszczeń w zakresie tlenków azotu i pyłów zawieszonych na terenie Krakowa.

5. Wykonanie aplikacji do modelowania emisji komunikacyjnych w Krakowie.

6. Ekspertyza w zakresie oceny i doradztwa przyjętych założeń modelowania w wysokiej rozdzielczości dla Krakowa.

7. Ekspertyza wariantowa wprowadzenia strefy ograniczonej emisji komunikacyjnej (LEZ) w Krakowie.

8. Rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielenia dotacji na zadania związane z ochroną środowiska.

9. Doradztwo w zakresie zmiany systemu ogrzewania i termomodernizacji budynków oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

10. Przeprowadzanie wizyt w miejscu planowanych inwestycji, celem określenia potrzeb cieplnych przedmiotowych nieruchomości oraz przedstawienia możliwości doboru systemu grzewczego z uwzględnieniem przesłanek ekonomicznych i komfortu cieplnego.