Sporządzany plan KLEPARZ Logo
 

Powierzchnia planu - 78 ha
Jednostki ewidencyjne: Śródmieście i Krowodrza
Dzielnice: I Stare Miasto i V Krowodrza

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

UWAGA!
W dniu 12 czerwca br. (piątek) Urząd Miasta Krakowa będzie nieczynny
(wyznaczony przez pracodawcę dzień wolny za 15 sierpnia br. - święto wypadające w sobotę)
W związku z powyższym, nie będzie możliwości umówienia się w tym dniu na zapoznanie się z obecnie wykładanymi do publicznego wglądu projektami planów w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41.


OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
o podjęciu procedury planistycznej od dnia 24 maja 2020 r.

dla sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KLEPARZ".

TERMIN PONOWNEGO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wydłużony zostaje do dnia 10 lipca 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA UWAG wydłużony zostaje do dnia 24 lipca 2020 r.


UWAGA! Termin dyskusji publicznej i zasady zapoznawania się z wykładanym projektem planu oraz składania uwag
- patrz: treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia


Obszar i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska kulturowego oraz krajobrazowego (krajobrazu miejskiego). Jest to plan o charakterze ochronnym i porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta i jego atrakcyjności. Obejmuje obszar o wysokich wartościach historycznych, kulturowych, urbanistycznych i kompozycyjnych. Obszar planu znajduje się w strefie buforowej UNESCO, (która została ustalona w celu ochrony obszaru wpisanego na Listę UNESCO, a w szczególności jego sylwety), stanowi również część obszaru uznanego na mocy Rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r. (M.P. Nr 50 poz. 418) – za pomnik historii "Kraków - historyczny zespół miasta" (jednym z celów jego ustanowienia jest zachowanie układu urbanistyczno–architektonicznego śródmiejskiej części Krakowa). Ukształtowane dzielnice śródmiejskie, jedną z których jest Kleparz, skupiają nie tylko funkcje kulturalne, usługowe i administracyjne, ale przede wszystkim koncentrują publiczne życie miasta. Warunkiem funkcjonowania centrum jest jego atrakcyjna przestrzeń publiczna, a także powszechnie akceptowana przez mieszkańców czytelność układu urbanistycznego oraz różnorodność i wysoka jakość programu usługowego.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip