Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-30 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

"Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN oraz budowa stanowiska słupowego na działkach nr 181/7, 181/4, 181/3, 182/6 obr. 108 Podgórze przy ul. Traczy w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-06-30 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 321/7, 321/3 obr. 51 Krowodrza przy ul. Józefa Becka w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-06-30 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz gazowej przy ul. Prof. Jana Ślaskiego w Krakowie, na działkach nr 222/5, 223/5, 223/1, 222/1, 315/1, 181/1 obr. 3 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian2020-06-30 Ogłoszenie otwarty konkurs ofert „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży”

Otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Tytuł zadania publicznego: „Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży”

 

Tytuł zadania publicznego: Kampania społeczna promująca postawę przedsiębiorczości wśród młodzieży

Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020 r. o godz. 15.00

Metka i dziennik zmian2020-06-30 Obwieszczenie ds. AU-01-2.6740.1.2492.2019.SLE

Postępowanie ws. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalno-usługowych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynków: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową (w tym SSP i DSO), grzewczą, wentylacji mechanicznej bytowej, wentylacji grawitacyjnej, hydrantową, oddymiania klatek schodowych i wind, a także instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynków: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej grawitacyjnej ze zbiornikiem retencyjnym spowalniającym spływ wód opadowych i przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej tłocznej, wewnętrzną linią zasilającą oraz oświetleniem terenu - realizowanych w ramach etapu I i etapu II, z wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi, murami oporowymi, drogą wewnętrzną na dz. nr 68/22, 68/23, 68/24, 68/28, 68/29, 68/30 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza oraz zjazdem na dz. nr 292, 133/1 obr. 28 jedn. ewid. Krowodrza w pobliżu al. 29 Listopada w Krakowie".