Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-09-23 Komunikat o możliwości składania wniosków wraz z ofertą na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania, na realizację w 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, w zakresie:

  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
Metka i dziennik zmian2019-09-23 Komunikat o możliwości składania wniosków wraz z ofertą na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa informuje o możliwości składania wniosków wraz z ofertą – zgodną ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania, na realizację w 2019 roku na terenie Gminy Miejskiej Kraków zadania publicznego, w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) - zwanej dalej ustawą, w zakresie:

  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt l-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Metka i dziennik zmian2019-09-13 Ogłoszenie o naborze wniosków w trybie inicjatywy lokalnej

Termin przyjmowania wniosków: 18 listopada 2019 r.

Pula dostępnych środków: 238 362,00 zł

Metka i dziennik zmian2019-09-09 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w trybie powierzenia zadania publicznego pn. „Kampanie informacyjno-edukacyjne"

Metka i dziennik zmian2019-09-05 "Okienka życia" dla psa i kota w Krakowie

W Krakowie właśnie uruchomiono kolejne dwa punkty, w których można pozostawić niechcianego psa lub kota.

Metka i dziennik zmian2019-09-04 Ogłoszenie o zamiarze zmiany adresu filii Biblioteki Kraków

Ogłasza się zamiar  przeniesienia siedzib następujących filii Biblioteki Kraków:

1)            Filii nr 32 z siedziby przy ul. Żywieckiej 32 do nowej siedziby przy ul. Przyzby 10 (punkt biblioteczny przy ul. Żywieckiej 32);

2)            Filii nr 42 z siedziby przy ul. Telimeny 9 do nowej siedziby przy ul. Agatowej 33 (punkt biblioteczny przy ul. Telimeny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14