Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-15 Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie 1 szt. drzewa z terenu przy ul. Estreicherów 17 - dz. nr 220/31 obr. 8 Krowodrza, pod warunkiem posadzenia w zamian nowego drzewa.

Metka i dziennik zmian2020-07-15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 300 na działkach nr 3 obr. 7 Śródmieście, 1094 obr. 23 Śródmieście w ciągu al. 29 Listopada w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-15 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku S22-22.1 o średnicy DN 250-300 mm na działce nr 328 obr. 30 Nowa Huta w ul. Brzeskiej w Krakowie w Km 2+315,00 drogi krajowej nr 75”

Metka i dziennik zmian2020-07-15 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej DN 100-300 mm na działkach nr 18/14, 11/3, 14/7, 13/2, 18/5 obr. 62 Podgórze przy ul. Nazaretańskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-15 OBWIESZCZENIE o postanowieniu dotyczącego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia na działkach nr 376/4, 377/4, 30/74 obr. 9 Krowodrza przy ul. Morelowej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-07-15 Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.787.2020.KPA

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, wraz z instalacjami wewnętrznymi wewnątrz budynków: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, elektryczną, słaboprądową, grzewczą, wentylacji mechanicznej bytowej, hydrantową, oddymiania klatek schodowych a także wewnętrznymi instalacjami poza obrysem budynków: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnętrznymi liniami zasilającymi, oświetleniem terenu wraz z drogami wewnętrznymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi, dojściami pieszymi, schodami terenowymi, murami oporowymi, skarpami terenowymi oraz placem zabaw na dz.nr 368/6 obr.0029 Krowodrza, przy ul. Stefana Banacha w Krakowie

Metka i dziennik zmian2020-07-15 ds. AU-02-5.6730.2.952.2019.EDA

„budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego z infrastrukturą techniczną, z budową dojścia i dojazdu, budowa podziemnych szczelnych zbiorników na wody opadowe na działce nr 44/6 obr.3 Podgórze, budowa wjazdu z działki nr 44/3 na działkę nr 44/6 obr.3 Podgórze w rejonie ul. Dąbrowa w Krakowie”.