Historia sporządzenia planu PŁASZÓW - RYBITWY Logo
 

Powierzchnia planu - 758,8 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XII Bieżanów-Prokocim i XIII Podgórze

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
ASTA - PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA w Krakowie


W dniu 21 listopada 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXI/859/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PŁASZÓW - RYBITWY" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2012 r., poz. 6544 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 4 stycznia 2013 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan o charakterze aktywizującym procesy inwestycyjne i przekształcenia terenu. Pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie procesom degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji zabudowy. Obejmuje teren położony w całości w strefie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, w znacznej części zdegradowany. Jest to również plan porządkujący istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenu. Istotne znaczenie będzie odgrywało zwiększenie dostępności i zapewnienie dogodnych powiązań między dzielnicami, poprzez m.in. planowane nowe inwestycje drogowe jak Trasa Nowopłaszowska, Trasa Ciepłownicza, Trasa Nowohucka".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2006-08-31
Data publikacji:
2006-08-31
Data aktualizacji:
2020-04-21