Obowiązujący plan PŁASZÓW - RYBITWY Logo
 

UWAGA:
1) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY"Odnośnik do planu
2) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWE MIASTO"Przekierowanie do strony planu
3) Od dnia 8 sierpnia 2018 r. w części obszaru planu obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "STARY BIEŻANÓW"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 758,8 ha (718,2 ha od dnia 14 stycznia 2020 r.)
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XII Bieżanów - Prokocim i XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PŁASZÓW - RYBITWY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2012 r., poz. 6544.

Plan obowiązuje od dnia 4 stycznia 2013 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 14 MB)
- zaktualizowany na dzień 14 stycznia 2020 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 10 MB)
- zaktualizowany na dzień 14 stycznia 2020 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część 1) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 21 listopada 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część 2) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 21 listopada 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część 3) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 21 listopada 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część 4) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 21 listopada 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część 1) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 21 listopada 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część 2) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 21 listopada 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część 3) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)
- uchwalony w dniu 21 listopada 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część 4) - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 5 MB)
- uchwalony w dniu 21 listopada 2012 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(skan - wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 21 listopada 2012 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2012 r., poz. 6544 - ogłoszenie uchwały Nr LXI/859/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- ASTA - PLAN PRACOWNIA URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA w Krakowie

Plan o charakterze aktywizującym procesy inwestycyjne i przekształcenia terenu. Pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie procesom degradacji przestrzeni i postępującej dekapitalizacji zabudowy. Obejmuje teren położony w całości w strefie rewitalizacji obszarów poprzemysłowych, w znacznej części zdegradowany. Jest to również plan porządkujący istniejące i przyszłe procesy zagospodarowania terenu. Istotne znaczenie będzie odgrywało zwiększenie dostępności i zapewnienie dogodnych powiązań między dzielnicami, poprzez m.in. planowane nowe inwestycje drogowe jak Trasa Nowopłaszowska, Trasa Ciepłownicza, Trasa Nowohucka.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip