Sporządzany plan NOWE MIASTO Logo
 

Powierzchnia planu - 677,5 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XII Bieżanów-Prokocim i XIII Podgórze

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Termin składania wniosków upłynął z dniem 12 lipca 2019 r.

Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan miejscowy obszaru "Nowe Miasto" obejmuje obszar strategiczny "Płaszów - Rybitwy", który w przyszłości będzie miał kluczowe znaczenie dla rozwoju Miasta oraz gmin sąsiednich. Do celów planu miejscowego należy:
- wykształcenie ośrodka centrotwórczego o charakterze śródmiejskim i czytelnej strukturze urbanistycznej z dominantami zaznaczającymi nową tożsamość tej części Krakowa,
- określenie zasad przekształcenia terenów dotychczas ekstensywnie użytkowanych w kierunku funkcji ponadlokalnych i lokalnych m.in. komercyjnych, biurowych, wysokich technologii, a także funkcji mieszkaniowych,
- wyznaczenie terenów pod realizację inwestycji celu publicznego, na potrzeby występujące w analizowanym obszarze w związku z koniecznością ustalenia nowego przeznaczenia dla terenów dotychczas wykorzystywanych pod funkcję przemysłową,
- kształtowanie terenów zieleni, ulic i placów miejskich jako atrakcyjnych przestrzeni publicznych,
- stworzenie warunków dla zapewnienia właściwego układu komunikacyjnego wewnątrz obszaru oraz powiązań komunikacyjnych z terenami sąsiednimi,
- określenie zasad rozbudowy infrastruktury społecznej, technicznej i komunalnej.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych