Strona obowiązującego planu BAGRY Logo Krakowa
 

UWAGA:
W dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z wejściem w życie tego planu, tracą moc obowiązywania miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: "DLA TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJ"Przekierowanie do strony planui "PŁASZÓW - RYBITWY"Przekierowanie do strony planuw części, oraz w całości rejonu zbiornika BAGRY w PłaszowiePrzekierowanie do strony planu

 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 160,2 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII PodgórzeUCHWAŁA NR XXXII/812/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r., poz. 9942.

Plan obowiązuje od dnia 14 stycznia 2020 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument tekstowy pdf


TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdf


RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 26 MB)

dokument tekstowy pdf


Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument tekstowy pdf


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip z uchwałą


Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 18 grudnia 2019 r.

strona edziennik - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 grudnia 2019 r., poz. 9942 - ogłoszenie uchwały Nr XXXII/812/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 2019 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)


plik dgn spakowany w rar


Elementy planu w DGN (plik spakowany w RAR)

dokument tekstowy pdfInformacja do pliku DGN

dokument pdf-tekst


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 4 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 16 MB)

dokument pdf-tekst


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 5 MB)

dokument pdf-rysunek


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 5 MB)

strona bip z historią planu


HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu /
Stenogramy z dyskusji publicznych i sesji RMK dot. planu

strona bip z linkami


PRZYDATNE LINKI (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu (PDF)


Prace nad sporządzeniem planu prowadził
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Odnośnik do listy planów obowiązującychPowrót do listy planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji