Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika BAGRY w Płaszowie

Logo
 

Utracił moc obowiązywania w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 47 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXIII/1157/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu zbiornika BAGRY w Płaszowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 632, poz. 3894 z dnia 14 października 2006 r.

Plan obowiązywał od 14 listopada 2006 r. do 13 stycznia 2020 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Gospodarka wodno-ściekowa
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, teletechnika
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 28 czerwca 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 632, poz. 3894 z dnia 14 października 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXIII/1157/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o.

Plan obejmuje tereny zbiornika wodnego Bagry wraz z najbliższym otoczeniem (z wyłączeniem jego skrajnej zachodniej części, której zagospodarowanie objęte jest odrębnym planem miejscowym "Trasy Nowopłaszowskiej"). Podstawowymi celami planu są ochrona istniejących wartości przyrodniczych oraz kształtowanie zwartego i ciągłego systemu zieleni wokół zbiornika. Ustalenia planu obejmują również rekreacyjne wykorzystanie terenu, uwzględniające ukształtowanie linii brzegowej i walory akwenu.
W planie przyjęto czytelną dyspozycję przestrzenną w zakresie rozmieszczenia różnorodnych form wypoczynku, a także zachowanie właściwych standardów obsługi użytkowników w zakresie usług, infrastruktury technicznej i ochrony wody zbiornika.
Elementem układu przestrzennego, łączącym poszczególne części struktury funkcjonalno-przestrzennej obszaru, jest główny ciąg pieszy. Pomiędzy ciągiem pieszym a linią brzegową rozmieszczono tereny związane z plażowaniem i uprawianiem sportów wodnych oraz tereny zieleni urządzonej. Po przeciwnej stronie ciągu pieszego znajdują się tereny obsługujące funkcje rekreacyjne, tereny zieleni z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi, sanitarnymi i małą gastronomią oraz tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i parkingi. Po południowo-zachodniej stronie zbiornika pozostawiono tereny o funkcji przyrodniczej mające na celu ochronę ostoi ptactwa i tarliska ryb, umożliwiające także wędkarskie wykorzystanie akwenu.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip