Sporządzany plan ZAKAMYCZE Logo
 

Powierzchnia planu - 234,5 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Rozpatrzenie wniosków złożonych do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKAMYCZE".

Odnośnik do rozpatrzenia wnioskówstrona bip


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady MiastaFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan znajduje się na obszarze objętym Planem Generalnym lotniska Kraków - Balice na lata 2016 - 2036, określającym kierunki jego rozwoju. Dla przedmiotowego obszaru, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1183 z późn. zm.) istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Plan miejscowy obszaru "Zakamycze" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych. Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Kraków - Balice na lata 2016 – 2036 poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- stworzenie warunków dla rozwoju terenów usługowych położonych w sąsiedztwie portu lotniczego Kraków - Balice (obszar strategiczny "Balice"),
- ochrona zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przed dogęszczeniem oraz przebudową zmieniającą charakter obszaru,
- ochrona terenów zielonych, wolnych od zabudowy,
- tworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku, służącej również integracji społeczności lokalnej,
- rozbudowa układu komunikacyjnego, umożliwiająca wygodne i bezpieczne poruszanie się po obszarze analizowanym oraz terenach sąsiednich, w tym umożliwiającego szybkie dotarcie do lotniska.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych