Sporządzany plan ZAKAMYCZE Logo
 

Powierzchnia planu - 234,5 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


Termin składania wniosków upłynął z dniem 12 lipca 2019 r.

Wnioski złożone do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa, które zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Uchwały Rady Miasta Ogłoszenia Prezydenta Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan znajduje się na obszarze objętym Planem Generalnym lotniska Kraków - Balice na lata 2016 - 2036, określającym kierunki jego rozwoju. Dla przedmiotowego obszaru, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1183 z późn. zm.) istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Plan miejscowy obszaru "Zakamycze" obejmuje tereny o wysokich wartościach historycznych i przyrodniczych. Do celów planu miejscowego należy:
- określenie zasad kształtowania przestrzeni znajdującej się w obszarze objętym Planem Generalnym Lotniska Kraków - Balice na lata 2016 – 2036 poprzez wprowadzenie odpowiednich parametrów zabudowy,
- stworzenie warunków dla rozwoju terenów usługowych położonych w sąsiedztwie portu lotniczego Kraków - Balice (obszar strategiczny "Balice"),
- ochrona zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przed dogęszczeniem oraz przebudową zmieniającą charakter obszaru,
- ochrona terenów zielonych, wolnych od zabudowy,
- tworzenie atrakcyjnych miejsc rekreacji i wypoczynku, służącej również integracji społeczności lokalnej,
- rozbudowa układu komunikacyjnego, umożliwiająca wygodne i bezpieczne poruszanie się po obszarze analizowanym oraz terenach sąsiednich, w tym umożliwiającego szybkie dotarcie do lotniska.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych