PROCEDURA SPORZĄDZANIA miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru REJON ŚW. JACKA - TWARDOWSKIEGO

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 
Lokalizacja

Powierzchnia planu - 86,6 ha,
Jednostka ewidencyjna Podgórze,
Dzielnice VIII.Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem projektu planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 9 lipca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr CXII/1698/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ŚW. JACKA - TWARDOWSKIEGO".

Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 21 lipca 2014 r. poz. 4096 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 5 sierpnia 2014 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).

strona bipODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANU

Odnośnik do obowiązującej wersji planu
Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu-projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
       
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiINFORMACJE:

Fragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan obejmuje tereny położone w centralnej części Krakowa, w Dzielnicy VIII Dębniki. Obszar jest ograniczony ulicami: Praska, Nowaczyńskiego, Kapelanka, przebiegiem tzw. Kanału Krakowskiego, ul. Św. Jacka, a dalej ulicami Wyłom i gen. Zielińskiego. Celem planu miejscowego "Rejon Św. Jacka - Twardowskiego" jest stworzenia warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, jego dalszego kontrolowanego i zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasady ładu przestrzennego. Celem szczegółowym jest zapewnienie - poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych - właściwych ram przestrzennych (w tym również ograniczeń) dla rozwoju przewidzianego dla tego rejonu w Studium nowego zainwestowania, a także uzupełnienia i wymiany istniejącej zabudowy bez obniżania standardów w zakresie komunikacji, przestrzeni publicznej, zieleni ogólnodostępnej.

WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (wersja obowiązująca od dnia 21 października 2010 r.).
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipLista planów sporządzanych