Strona obowiązującego planu REJON ŚW. JACKA - TWARDOWSKIEGO Logo Krakowa
 


UWAGA: W części obszaru planu zastosowanie ma uchwała Nr CXI/2916/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Zakrzówek" - Odnośnik do strony z uchwałąPrzekierowanie do strony z uchwałą

 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 86,6 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII DębnikiUCHWAŁA NR CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ŚW. JACKA - TWARDOWSKIEGO" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 4096.

Plan obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2014 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument tekstowy pdf


TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument graficzny pdf


RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 10 MB)

dokument tekstowy pdf


Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument tekstowy pdf


Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip z uchwałą


Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 9 lipca 2014 r.

strona edziennik - Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego


DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 4096 - ogłoszenie uchwały Nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)

plik graficzny dgn spakowany w rarElementy planu w DGN (plik spakowany w RAR)

dokument tekstowy pdfInformacja do pliku DGN

dokument tekstowy pdf


PROGNOZA oddziaływania na środowisko (ok. 10 MB)

dokument graficzny pdf


Załącznik graficzny do prognozy (ok. 10 MB)

dokument tekstowy pdf


EKOFIZJOGRAFIA (ok. 5 MB)

dokument graficzny pdf


Załącznik graficzny do ekofizjografii (ok. 5 MB)

Odnośnik do strony bip z historią planu


HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

Odnośnik do strony bip


PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu (PDF)


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje tereny położone w centralnej części Krakowa, w Dzielnicy VIII Dębniki. Obszar jest ograniczony ulicami: Praska, Nowaczyńskiego, Kapelanka, przebiegiem tzw. Kanału Krakowskiego, ul. Św. Jacka, a dalej ulicami Wyłom i gen. Zielińskiego.
Celem planu jest stworzenia warunków przestrzennych dla prawidłowego funkcjonowania obszaru, jego dalszego kontrolowanego i zrównoważonego rozwoju w oparciu o zasady ładu przestrzennego. Celem szczegółowym jest zapewnienie - poprzez wprowadzenie uregulowań prawnych - właściwych ram przestrzennych (w tym również ograniczeń) dla rozwoju przewidzianego dla tego rejonu w Studium nowego zainwestowania, a także uzupełnienia i wymiany istniejącej zabudowy bez obniżania standardów w zakresie komunikacji, przestrzeni publicznej, zieleni ogólnodostępnej.

Odnośnik do listy planów obowiązującychPowrót do listy planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoPonowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego