Polityki...

 

Polityki... Dział obejmuje szczegółowe zadania Gminy Miejskiej Kraków, związane z poszczególnymi aspektami funkcjonowania miasta m.in. z: bezpieczeństwem publicznym, gospodarką komunalną, edukacją, planami inwestycyjnymi Gminy Miejskiej Kraków, przedsiebiorczością i rozwojem miasta, kulturą, mieszkalnictwem, ochroną środowiską, polityką społeczną,  pomocą społeczną, turystyką, sportem,    współpracą międzynarodową i krajową, zdrowiem. Zadania te wpisują się w długofalową Strategię Rozwoju Miasta, Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Krakowa  oraz założenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa.

Prezentowane moduły tematyczne zawierają:
Polityki...- uregulowania prawne tj. uchwały RMK, Zarządzenia Prezydenta, które stanowią podstawę prawną do podjęcia przez Gminę konkretnych działań w danej dziedzinie m.in. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2007 - 2013, Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2014-2020;
- dokumenty, które określają sposób i zakres realizacji wyznaczonych zadań m.in. Program Poprawy Bezpieczeństwa  dla Miasta Krakowa "Bezpieczny Kraków", Polityka Transportowa dla Miasta Krakowa na lata 2007 - 2015, Powiatowy program działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2011-2014Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta;
- sprawozdania z realizacji przyjętych programów i planów;
- informacje o zasadach i formach pomocy ze strony Miasta w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców m.in. w zakresie systemu pomocy społecznej, dofinansowań, nagród i stypendiów (m.in. dofinansowanie dojazdu uczniów do szkół, nagrody i stypendia edukacyjne, Stypendia Twórcze Miasta Krakowa, stypendia sportowe), pomocy mieszkaniowej.

 

 

Bezpieczeństwo | Edukacja | Gospodarka komunalna | Komunikacja społeczna | Kraków i UE | Kształtowanie i ochrona środowiska | Kultura | Mieszkalnictwo | Ochrona Zabytków |Plany inwestycyjne, przedsiębiorczość, rozwój miasta | Polityka Informacyjna Miasta | Polityka społeczna | Pomoc społeczna |Promocja i marketing | Sport | Sprawy Administracyjne | Turystyka | Współpraca krajowa | Współpraca międzynarodowa | ZdrowieZobacz też  informacje na temat Polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków