Sesja numer LXXXIX  (22 Listopad 2017)


Posiedzenie nr 1  (22 Listopad 2017r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Interpelacje Radnych.


3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


4. Budżet Miasta Krakowa na rok 2018 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2522


5. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2523


6. Ustalenie strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2290


7. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 22 położonego przy ul. Teligi w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2375


8. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 4 przy ul. Smoluchowskiego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2376


9. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922); jawność wyłączyła: Wioletta Krzemińska - Główny Specjalista Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] położonego w budynku nr 15 na os. Kazimierzowskim w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2377


10. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 700, 801 i 926 oraz zmian w planie wydatków w działach: 010, 710, 750, 851, 852, 854, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2493


11. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w działach: 600, 700, 750 i 756 oraz zmian planu wydatków w działach: 600, 700, 710, 750, 757, 801, 854, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2494


12. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowohucka - Rejon Koncentracji Usług" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2500


13. Zmieniająca uchwałę Nr CXII/1732/14 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 - 2020 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2501


14. Ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2018 r. / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2510


15. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących budowy wielopokoleniowych placów zabaw i rekreacji tak zwanych Smoczych Skwerów 2.0. / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej / Druk nr 2506


16. Udzielenie dotacji miejskim instytucjom kultury / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2521


17. Przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. "Krakowski Ogród Zoologiczny - budowa pawilonu wejściowego" / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2526


18. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 801 i 854) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2516


19. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów w dziale 756 oraz zmian w planie wydatków w działach: 750, 757 i 801) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2517


20. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach: 600, 801, 852, 854 i 855 oraz zmian w planie wydatków w działach: 801, 853 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2518


21. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2017 (dot. zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 801, 852, 853, 855, 900 i 921 - zadania dzielnic) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2519


22. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa (z późn. zm.) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2520


23. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 75 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2513


24. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 87- sportowej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2514


25. Zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie, ul. Górka Narodowa 116 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2515


26. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 15 położonym przy ul. Rydygiera w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2482


27. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/6 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przez Gminę Miejską Kraków od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz 922 ); jawność wyłączyła: Magdalena Owerko - Inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 15 położonym przy ul. Rydygiera w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2483


28. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 1/2 części zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 3 położonym przy ul. Kościuszkowców w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2484


29. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 4 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy al. Juliusza Słowackiego Nr 32 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2485


30. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 11 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Krakusa Nr 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2502


31. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Krakowie przy ul. Aleksandra Fredry Nr 4A / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2503


32. Wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922); jawność wyłączyła: Agnieszka Latos - inspektor Referat Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości Zabudowanych Budynkami Wielolokalowymi i Garażami oraz Kontroli Wtórnego Obrotu Lokalami/Wydział Skarbu Miasta] usytuowanego w budynku nr 7 położonym na os. Na Lotnisku w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2504


33. Wyrażenie zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 5 stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Zacisze Nr 12 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2505


34. Rezolucja w sprawie ustanowienia połączenia lotniczego z lotniska Kraków Balice do Istambułu / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 2512-R


35. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 15 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2307


36. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 52 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2308


37. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2309


38. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2310


39. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2311


40. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2312


41. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2313


42. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2323


43. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2324


44. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2325


45. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 29, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2326


46. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 30, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2327


47. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 31, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2328


48. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 33, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2329


49. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2330


50. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2331


51. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 5, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2332


52. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 3, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2333


53. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 18, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2334


54. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 150, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2335


55. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 6, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2336


56. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2337


57. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 12, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2338


58. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 19, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2339


59. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2340


60. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2341


61. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2342


62. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2343


63. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Energetycznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2344


64. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2345


65. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 10, wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2346


66. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 9, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2347


67. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 13, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Łączności w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2348


68. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 17, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2349


69. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2350


70. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2351


71. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2352


72. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2353


73. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 21, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Poligraficzno-Medialnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2354


74. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 27, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2355


75. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 20, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2356


76. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 71, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2357


77. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Policealnej Specjalnej nr 19, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2358


78. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 131, wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2359


79. Stwierdzenie przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 17 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2360


80. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2361


81. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 42, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2362


82. Stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 46, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2363


83. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 6 wraz z Filią nr 1, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2364


84. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 73, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2365


85. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 13 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2366


86. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 44, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2367


87. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 26, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2368


88. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 23, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2369


89. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2370


90. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2371


91. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2372


92. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2373


93. Stwierdzenie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2374


94. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 10, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2381


95. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 8, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2382


96. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 9, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2383


97. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 154, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2384


98. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 79, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2385


99. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 108, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2386


100. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 122, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2387


101. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2388


102. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2389


103. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 90, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2390


104. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 101 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2391


105. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 104 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2392


106. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 93 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2393


107. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 62 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2394


108. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 92 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2395


109. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 65 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2396


110. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 64 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2397


111. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 61 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2398


112. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 74 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2399


113. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 72 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2400


114. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 67 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2401


115. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2402


116. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 97 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2403


117. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 95 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2404


118. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 59 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krakowie wchodzącym w skład Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2405


119. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 18 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2406


120. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2407


121. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2408


122. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2409


123. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2410


124. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 21 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2411


125. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 89 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2412


126. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 88 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2413


127. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 82 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2414


128. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2415


129. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 78 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2416


130. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2417


131. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 113 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2418


132. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 111 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2419


133. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 86 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2420


134. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 85 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2421


135. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 114 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2422


136. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 117 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2423


137. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 119 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2424


138. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2425


139. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 134 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2426


140. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 129 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2427


141. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 126 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2428


142. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 124 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2429


143. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 50 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2430


144. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 138 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2431


145. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 137 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2432


146. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 132 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2433


147. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 52 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2434


148. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2435


149. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 54 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2436


150. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 55 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2437


151. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 58 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2438


152. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 48 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2439


153. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2441


154. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 156 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2442


155. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 155 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2443


156. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 31 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2444


157. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 29 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2445


158. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2446


159. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 27 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2447


160. Stwierdzenie przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 26 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2448


161. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2449


162. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2450


163. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 142 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2451


164. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 162 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2452


165. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2453


166. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 37 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2454


167. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 41 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2455


168. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 40 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2456


169. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 32 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2457


170. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 36 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2458


171. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 43 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2459


172. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 38 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2460


173. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 133, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2461


174. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 16, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2462


175. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 140, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2463


176. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 11, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2464


177. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 24, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2465


178. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 68, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2466


179. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 130, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2467


180. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 47, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2476


181. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 51, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2477


182. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 109, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 5 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2478


183. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 135, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 35 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2479


184. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2480


185. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 8, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2481


186. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 34, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2486


187. Stwierdzenie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 66, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Krakowie / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 2487


188. Oświadczenia, komunikaty.


189. Zamknięcie sesji.