Strona sporządzanego planu MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC Logo Krakowa
 

link do mapy w Obserwatorium

Powierzchnia planu - 96,4 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XV Mistrzejowice
Prace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MISTRZEJOWICE - PÓŁNOC"
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją

w dniach od 10 sierpnia do 7 września 2020 r.

Termin dyskusji publicznej
- zasady zapoznawania się z wykładanym projektem planu w siedzibie Wydziału
oraz termin i zasady składania uwag
- patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do strony bip


Uwaga! Dla mieszkańców, którzy z indywidualnych względów nie będą mogli wziąć udziału w dyskusji publicznej, prezentacja, która będzie przedstawiona na dyskusji publicznej, zostaje udostępniona na stronie internetowej
- patrz: Strona - wyłożenie projektu planuOdnośnik do strony bip

Obszar z granicami planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Strona - Procedura sporządzania planu Strona - Wyłożenie projektu planu-projektu ustaleń Strona - Wyłożenie prognozy oddziaływania na środowisko Strona - Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Strona - Uchwały Rady Miasta Strona - Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków) Strona - Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Strona - Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Przystąpienie do niniejszego planu miejscowego stanowi realizację Uchwały Nr LXXIX/1945/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia działań dla Prezydenta Miasta Krakowa, w zakresie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnych obszarów Dzielnicy XV Mistrzejowice pn. "Mistrzejowice - Północ". Z uwagi na niekontrolowaną intensywną zabudowę przedmiotowego obszaru zespołami budynków mieszkaniowych wielorodzinnych oraz wynikające z tego nasilenie problemów komunikacyjnych, konieczne jest stworzenie warunków formalno-prawnych dla przestrzennego uporządkowania obszaru, poprzez harmonijne kształtowanie zabudowy zgodnie z kierunkami rozwoju wyznaczonymi w dokumencie Studium.

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Odnośnik do listy planów sporządzanychPowrót do listy planów sporządzanych  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoOdnośnik do strony - Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego