Historia sporządzenia planu NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI Logo

Powierzchnia planu - 344,6 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 31 sierpnia 2016 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LI/939/16 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2016 r., poz. 5207 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 29 września 2016 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUstrona bip

Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan miejscowy ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, da możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Otwarte tereny zielone oraz zbiorniki wodne stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, wyróżniającym obszar projektu na tle miasta, a zapisy przyszłego planu umożliwią wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych".
W dniu 21 maja 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planu - Odnośnik do listy przeprowadzonych spotkańdokument pdf-tekst
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU:


 1. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o przystąpieniu do sporządzenia planu - 21 listopada 2014 r.
 2. Termin składania wniosków do planu - do 15 grudnia 2014 r.
 3. Rozpatrzenie wniosków złożonych do planu - Zarządzenie Nr 2076/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 sierpnia 2015 r.
 4. Przekazanie projektu planu do opiniowania i uzgodnień ustawowych - 10 sierpnia 2015 r. - ponownie - 5 października 2015 r.
 5. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 6 listopada 2015 r.
 6. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 17 listopada do 15 grudnia 2015 r.
 7. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie planu - 7 grudnia 2015 r.
 8. Termin składania uwag do wyłożonego projektu planu - do 31 grudnia 2015 r.
 9. Rozpatrzenie uwag złożonych do wyłożonego projektu planu - Zarządzenie Nr 145/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2016 r.
 10. Ogłoszenie/obwieszczenie Prezydenta Miasta Krakowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - 26 lutego 2016 r.
 11. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - od 8 marca do 6 kwietnia 2016 r.
 12. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w ponownie wyłożonej części projektu planu - 15 marca 2016 r.
 13. Termin składania uwag do ponownie wyłożonej części projektu planu - do 20 kwietnia 2016 r.
 14. Rozpatrzenie uwag złożonych do ponownie wyłożonej części projektu planu - Zarządzenie Nr 1120/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2016 r.
 15. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1526/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2016 r.
 16. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Zarządzenie Nr 1527/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2016 r.
 17. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 6 lipca 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu oraz czytanie 9 projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag dot. projektu planu - Rada podjęła uchwały od Nr L/898/16 do Nr L/906/16.
 18. Uchwalanie planu - Sesja Rady Miasta Krakowa - 31 sierpnia 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu - Rada podjęła uchwałę Nr LI/939/16 w sprawie uchwalenia planu.
 19. Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 września 2016 r., poz. 5207.

_do górydo góry
PROJEKT PLANU, PROJEKT USTALEŃ:(3) PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA
zarządzeniem Nr 1527/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2016 r.

DRUK NR 1005:
- w dniu 6 lipca 2016 r. - pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu, oraz czytanie i głosowanie nad projektami uchwał w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu planu (Druki nr od 1006 do 1014) - Rada podjęła uchwały od Nr L/898/16 do Nr L/906/16,
- w dniu 31 sierpnia 2016 r. - drugie czytanie projektu uchwały oraz głosowanie nad uchwaleniem planu - Rada podjęła uchwałę Nr LI/939/16 w sprawie uchwalenia planu.


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu z zarządzeniem przekazującym i uzasadnieniem)

dokument pdf-tekstUzasadnienie rozwiązań zawartych w projekcie planu

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu - Załącznik nr 1 do uchwały

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu - Załącznik nr 2 do uchwały (wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekstRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - Załącznik nr 3 do uchwały


strona bipProjekty uchwał w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa
uwag złożonych do projektu planu - Zarządzenie Nr 1526/2016 Prezydenta Mista Krakowa z dnia 14 czerwca 2016 r. (Druki nr od 1006 do 1014)
(wyłączona jawność)*


strona bipAUTOPOPRAWKA do projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu
- Zarządzenie Nr 1817/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2016 r. (Druk nr 1005)
(wyłączona jawność)*


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych


STENOGRAMY Z SESJI RADY MIASTA KRAKOWA:

dokument pdf-tekstStenogram z sesji L - 6 lipca 2016 r.

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LI - 31 sierpnia 2016 r.

strona bipStrona źródłowa BIP ze stenogramami z sesji RMK

(2) PROJEKT PONOWNIE WYŁOŻONY (W CZĘŚĆI) DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 8 marca do 6 kwietnia 2016 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu podlegający ponownemu wyłożeniu)

dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu – tekst ujednolicony)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 16 MB)

dokument pdf-tekstInformacja dotycząca dyskusji publicznej z dnia 15 marca 2016 r.

(1) PROJEKT WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 17 listopada do 15 grudnia 2015 r.:


dokument pdf-tekstProjekt ustaleń planu (Tekst planu - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunekProjekt rysunku planu (ok. 22 MB)

dokument pdf-tekstStenogram z dyskusji publicznej przeprowadzonej w dniu 7 grudnia 2015 r. (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych
UWAGA: Projekt planu został wykonany przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO:(2) PROGNOZA PONOWNIE WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 8 marca do 6 kwietnia 2016 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)
(1) PROGNOZA WYŁOŻONA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU w dniach od 17 listopada do 15 grudnia 2015 r.:


dokument pdf-tekstPrognoza oddziaływania na środowisko (ok. 2 MB)

dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do prognozy oddziaływania na środowisko (ok. 9 MB)
UWAGA: Prognoza oddziaływania na środowisko została wykonana przez BIURO ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA
- patrz:
Zasady ponownego wykorzystywania informacjistrona bip

_do górydo góry
OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:(3) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 26 lutego 2016 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1927/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją, w zakresie zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu oraz ze zmiany przepisów prawa.
Granice obszaru objętego ponownym wyłożeniem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w zakresie ponownie wykładanym) oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 8 marca do 6 kwietnia 2016 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel i świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. Józefa Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- poniedziałki: 13:30 - 15:30,
- wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki", w zakresie wprowadzonych zmian, zostanie przeprowadzona w dniu 15 marca 2016 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Kupiecka, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2016 r. - własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej: www.bip.krakow.pl

Wykładana do publicznego wglądu część projektu planu obejmuje zmiany wprowadzone w następującym zakresie:

I. Rysunek planu (załącznik nr 1 do uchwały) w części wyróżnionej na rysunku kolorem niebieskim, w zakresie wydzielenia nowych terenów oznaczonych symbolami: ZI.1, R.4, ZPw.7, KDD.14 i KDD.15.

II. Tekst planu w zakresie:

1. ustaleń dla nowowyznaczonych terenów, oznaczonych symbolami: ZI.1, R.4, ZPw.7, KDD.14 i KDD.15,
2. zmian odnoszących się do zapisów projektu planu w zakresie:

1) § 8 ust. 8 – przeredagowania zapisów dotyczących ochrony akustycznej;
2) § 8 ust. 9 pkt 14 – zapisów dotyczących lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
3) § 12 ust. 1 pkt 6 - zapisu, dotyczącego stosowania ekranów przeciwkorzeniowych w obrębie systemu korzeniowego drzew;
4) § 12 ust. 3 pkt 1 – zapisu, dotyczącego odprowadzania ścieków oraz wód opadowych;
5) § 12 ust. 6 pkt 2 i pkt 3 lit. a – zaopatrzenia w energię elektryczną i realizacji obiektów liniowych jako kablowa sieć doziemna oraz podania parametrów sieci;
6) § 13 ust. 10 pkt 2, 3 i 5 – zapisów dotyczących realizacji miejsc parkingowych jako garaży i parkingów podziemnych;

oraz niezbędnej korekty zapisów projektu planu wynikającej z wprowadzenia ww. zmian.


(2) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 6 listopada 2015 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Nr CXXI/1927/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r.

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu w dniach od 17 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. (z wyjątkiem: sobót, niedziel, świąt) w Biurze Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, ul. J. Sarego 4, w godzinach pracy Biura. Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: https://www.bip.krakow.pl

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udziela w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżuruje w godzinach:

- środy:  13:30 - 15:30,
- poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki:  08:00 - 10:00.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" zostanie przeprowadzona w dniu 7 grudnia 2015 r., w Urzędzie Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4, Sala Portretowa, początek o godz. 15:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia i nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. J. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA: Pisma niespełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa publikowanego Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

(1) OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 21 listopada 2014 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki".


Na odstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr CXXI/1927/14 z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki".
Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficznydokument pdf-rysunek
Zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo złożenia wniosku do projektu planu miejscowego.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. - z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy. Wnioski można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Sposób rozpatrzenia zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa na stronie internetowej www.bip.krakow.pl

_do górydo góry
UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA:


 1. Uchwała Nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 2. Uchwała Nr L/906/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 3. Uchwała Nr L/905/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 11 (w zakresie punktów nr 1, nr 2, nr 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 4. Uchwała Nr L/904/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 5. Uchwała Nr L/903/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 6. Uchwała Nr L/902/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 7. Uchwała Nr L/901/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonych numerami 4 i 8 (w zakresie punktów nr 2a, nr 4 oraz częściowo w zakresie pkt nr 3b tych uwag) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 8. Uchwała Nr L/900/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 9. Uchwała Nr L/899/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 10. Uchwała Nr L/898/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktu nr 4 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip


 11. Uchwała Nr CXXI/1927/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąstrona bip

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA:


 1. Zarządzenie Nr 1817/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" (Druk nr 1005):


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstZałącznik do zarządzenia (wyłączona jawność)*


 2. Zarządzenie Nr 1527/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 3. Zarządzenie Nr 1526/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia (wyłączona jawność)*  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip


 4. Zarządzenie Nr 1120/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do ponownie wyłożonej do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(2) (wyłączona jawność)*


 5. Zarządzenie Nr 145/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu:


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia uwag_(1) (wyłączona jawność)*


 6. Zarządzenie Nr 2076/2015 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki":


  dokument pdf-tekstTreść zarządzenia  |  Strona źródłowa BIP z zarządzeniemstrona bip

  dokument pdf-tekstWykaz i sposób rozpatrzenia wniosków (wyłączona jawność)*

* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

_do górydo góry
OPINIE KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I OCHRONY ŚRODOWISKA:


 1. Opinia Nr 183/2016 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 29 sierpnia 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki" (Druk nr 1005):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 2. Opinia Nr 178/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 13 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1014):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 3. Opinia Nr 177/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 11 (w zakresie punktów nr 1, nr 2, nr 4 oraz częściowo w zakresie punktu nr 3) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1013):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 4. Opinia Nr 176/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 10 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1012):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 5. Opinia Nr 175/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 7 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1011):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 6. Opinia Nr 174/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 6 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1010):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 7. Opinia Nr 173/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonych numerami 4 i 8 (w zakresie punktów nr 2a, nr 4 oraz częściowo w zakresie pkt nr 3b tych uwag) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1009):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 8. Opinia Nr 172/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 3 (w zakresie punktu nr 1 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1008):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 9. Opinia Nr 171/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 2 w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1007):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 10. Opinia Nr 170/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2016 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionej przez Prezydenta Miasta Krakowa uwagi złożonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", oznaczonej numerem 1 (w zakresie punktu nr 4 uwagi) w Załączniku do Zarządzenia Nr 145/2016 z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag i pism złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki", w tym uwag wniesionych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu (Druk nr 1006):


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip


 11. Opinia Nr 56/2015 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2015 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Nowa Huta Przyszłości - Przylasek Rusiecki":


  dokument pdf-tekstTreść opinii  |  Strona źródłowa BIP z opiniąstrona bip

_do górydo góryOdnośnik do listy planów sporządzanychPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-04-21 12:16:45
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-10-17 11:46:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-29 12:47:41
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-29 12:46:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-07-05 12:22:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-15 12:28:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-20 13:23:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-12-05 14:10:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-17 11:47:53
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-12-16 13:19:49
TOMASZ GDULA
 Edycja