Obowiązujący plan NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI Logo
 

UWAGA: W dniu 29 września 2016 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciły moc obowiązywania:
znaczna część
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "PRZYLASEK RUSIECKI"Odnośnik do planu oraz część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WYCIĄŻE"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 344,6 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

Lokalizacja



UCHWAŁA NR LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 14 września 2016 r., poz. 5207.

Plan obowiązuje od dnia 29 września 2016 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 21 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 2 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 3 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 sierpnia 2016 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 14 września 2016 r., poz. 5207 - ogłoszenie uchwały Nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 r. (odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)



plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGN



strona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan miejscowy ustalając zasady zagospodarowania przestrzennego w całym obszarze, daje możliwość realizacji założeń strategicznego projektu miejskiego "Kraków - Nowa Huta Przyszłości" poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Otwarte tereny zielone oraz zbiorniki wodne stanowią o dużym potencjale rekreacyjnym miejsca, wyróżniającym obszar projektu na tle miasta, a zapisy planu umożliwią wykorzystanie tego terenu do celów rekreacyjno-sportowych i wypoczynkowych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip