Historia sporządzenia planu

UCHWALONY (oczekujący na wejście w życie)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 14,6 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica II Grzegórzki

Lokalizacja

Informacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWAW dniu 5 lipca 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXXIX/1939/17 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "GRZEGÓRZKI - REJON ULICY SKRZATÓW" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 18 lipca 2017 r., poz. 4829 - wejdzie w życie w dniu 2 sierpnia 2017 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
Odnośnik do Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiegostrona bip

Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta  Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ustali zasady kształtowania przestrzeni miejskiej w wyniku kompleksowej, wieloaspektowej rewitalizacji obecnie zdegradowanego i izolowanego obszaru położonego w centrum miasta. Zapisy przyszłego planu stworzą warunki formalno-prawne do realizacji inwestycji, które w sposób spójny i logiczny zharmonizują układ urbanistyczny z krajobrazem jak również pozwolą na zachowanie równowagi występujących na wskazanym obszarze funkcji mieszkaniowej, komercyjnej i publicznej. Ponadto objęcie przedmiotowego terenu planem miejscowym pozwoli zapobiec niekorzystnym przekształceniom obszaru, jakie potencjalnie mogą nastąpić w wyniku indywidualnych decyzji administracyjnych.
W dniu 10 marca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planudokument jpg-rysunek
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychstrona bip