Historia sporządzenia planu

HISTORIA SPORZĄDZENIA
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru UGOREK - FIOŁKOWA

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

Powierzchnia planu - 53,9 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło
BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

W dniu 1 marca 2017 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXV/1584/17 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "UGOREK - FIOŁKOWA" - Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2017 r., poz. 1843 - weszła w życie w dniu 28 marca 2017 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).
ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu

Odnośnik do obowiązującej wersji planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu Prognoza oddziaływania na środowisko Uchwały Rady Miasta
Ogłoszenia Prezydenta Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenie wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Plan ma na celu podniesienie komfortu życia mieszkańców poprzez umożliwienie podjęcia działań rehabilitacji zabudowy blokowej północnego (os. Akacjowa) i południowych (os. Wieczysta, os. Ugorek) osiedli. Jest to plan o charakterze porządkującym, mający ważne znaczenie dla ładu przestrzennego miasta - pozwoli na określenie granicy pomiędzy terenami istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności oraz umożliwi rozwiązanie problemów komunikacyjnych (m.in. w zakresie budowy linii tramwajowej/metra oraz parkowania). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustali szczegółowe zasady zagospodarowania w całym obszarze, poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uwzględniającą: relacje z terenami otaczającymi, prawidłową obsługę komunikacyjną wewnątrz obszaru oraz powiązania z układem komunikacyjnym miasta i systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej.
W dniu 2 lipca 2015 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym przedstawiono wstępną koncepcję planudokument jpg-rysunek
WNIOSKI DO PLANU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UWAGI DOTYCZĄCE PROJEKTU PLANU PONOWNIE WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
ROZPATRZENIA WNIOSKÓW I UWAG złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych