Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

 

 

Ważne dokumenty:


Raport "Analiza konsultacji Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi" w 2015 roku.


Raport z ewaluacji konsultacji przeprowadzonych przez Gminę Miejską Kraków z organizacjami pozarządowymi (w okresie od września 2011 r. do grudnia 2012 r.)

 

UCHWAŁA NR CXI/2904/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Zarządzenie Nr 2138/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2011 r. w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Pożytku Publicznego lub orgazniacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miescowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji.

 

Zarządzenie Nr 2301/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2138 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 września 2011 roku w sprawie przyjęcia wzoru formularza konsultacji do projektów aktów prawa miejscowego konsultowanych na podstawie uchwały nr XII/135/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczącychdziałalności statutowej tych organizacji oraz opracowania raportu o wynikach konsultacji.


 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - rok 2020


 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - rok 2019


 

  Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - rok 2018

 

ARCHIWUM


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi - rok 2017

 

Rada Miasta Krakowa podejmując w dniu 13 kwietnia 2011 r. uchwałę nr XII/135/11 określiła szczegółowo sposób konsultowania z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Uchwała wskazuje na obowiązek przeprowadzania konsultacji aktów prawa miejscowego z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w przypadku jej utworzenia na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Przedkładając pod konsultacje akt prawa miejscowego, każdorazowo określany i podawany będzie także do publicznej wiadomości:

 • cel konsultacji,
 • przedmiot konsultacji,
 • czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
 • zakres oraz formę konsultacji,
 • informację o komórce merytorycznej odpowiedzialnej za prowadzenie konsultacji danego projektu aktu prawa miejscowego.

 

Oprócz projektów aktów prawa miejscowego, konsultacjom podlegają programy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi w latach 2011-2016

 

Komórka realizująca konsultacje: Wydział Edukacji UMK


 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/555/15 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji, udzielanych dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych, prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

 

 

Komórka realizująca konsultacje: Wydział Mieszkalnictwa UMK


 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń; zmiany uchwały Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012-2017, który nie jest aktem prawa miejscowego.

 

Komórka realizująca konsultacje: Wydział Spraw Społecznych UMK


 • Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu Otwarty Kraków”.

 

 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


 • Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 • Konsultacje projektu „Programu zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni miasta Krakowa”.

 

 •  Konsultacje projektu Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2018.

 

 • Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na rok 2015.

 

 • Konsultacje projektu Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 z późn. zm.) na lata 2015-2018.

 

 • Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na rok 2014.

 

 • Konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

 

 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny repatrianta przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie Miasta Krakowa.

 

 • Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014.

 

 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

 

 • Konsultacje Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

 

 

Komórka realizująca konsultacje: Wydział Kształtowania Środowiska UMK


 

 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2017.

 

 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2016.

 

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.


 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Las Mogilski".


 • Konsultacje projektu zmiany uchwały Nr CX/1666/14 w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

 

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.

 

 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2015.

 

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Staw przy Cegielni".


 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

 

 • Konsultacje projektu uchwały zniesienia formy ochrony przyrody – drzewa uznanego za pomnik przyrody.

 

 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032r.


 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2014.


 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Staw Królówka".

 

 •  Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.


 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2013.

 

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie Miasta Krakowa.

 

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Staw w Rajsku".

 

 • Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

 

 • Konsultacje społeczne w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Rybitwy".

 

 

 Komórka realizująca konsultacje: Wydział Sportu UMK • Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Miasta Krakowa: w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/525/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016 – 2019, w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania.

 

 • Konsultacje Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019.


 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2013-2015.

 

 

 Komórka realizująca konsultacje: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK


 

 • Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:

  1. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
  2. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku

 

 

 • Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:

  1. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  2. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,
  3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,
  4. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,
  5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku.

 

 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków".


 • Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Krakowa 1) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

 

 • Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Krakowa: w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/999/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości; w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty; w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/917/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.


 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Gminy Miejskiej Kraków i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Miejska Kraków zawarła porozumienie w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego".

 

 • Konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Krakowa: w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Kraków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

 

 • Konsultacje następujących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Komórka realizująca konsultacje: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie


 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób Bezdomnych w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020


 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016 – 2018


 • Konsultacje Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2016-2018


 • Konsultacje Programu Aktywnego Ograniczania Ubóstwa w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2016-2020.


 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020".


 

 • Konsultacje Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2014 – 2020.


 • Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie "Programu wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych" realizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2015 pod nazwą "Poznaj możliwości i pomóż sobie".


 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu wspierania rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2013-2015.

 

 • Konsultacje dot. Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.

 

 • Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

 Komórka realizująca konsultacje: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie


 

 • Konsultacje projektu „Programu Promocji Zatrudnienia, Aktywizacji Zawodowej na lata 2016 - 2020 w Gminie Miejskiej Kraków”.

 

 ZOBACZ TAKŻE: Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.