Konsultacje z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami przekazanymi do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego III kadencji oraz zajętymi wobec nich stanowiskami Rady.

ROK 2019

ZOBACZ: Katalog dokumentów do konsultacji z KRDPP, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w 2019 r.

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


 

Projekt uchwały RMK w sprawie przyjęcia Planu wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w kinach studyjnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


 

Projekt uchwały RMK w sprawie ustanowienia nagrody „Mecenas Kultury Krakowa”.

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


 

Projekt uchwały RMK w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom publicznym oraz niepublicznym, prowadzonym na terenie Gminy Miejskiej Kraków przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


 

ROK 2018

Uchwała Nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

 


ZOBACZ: Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Komisjami Dialogu Obywatelskiego i organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

 

Projekt Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2021

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

Projekt Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2019 - 2021”

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 Projekt Programu mecenatu artystycznego i usług twórczych w zakresie kultury – pracownie twórcze

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019

 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019


Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 Konsultacje społeczne na temat ustalenia lokalizacji dla ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt


Stanowiska Rady: opinia pozytywna
Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2022”


Wieloletni Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019-2022 - załącznik do projektu uchwały


Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 
Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Projekt Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zał. nr 1

 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zał. nr 2

 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zał. nr 3

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019


Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 

 


 Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

Projekt pn. „Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”


Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu - załącznik nr 1

 

Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu - załącznik nr 2


Plan adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu - załącznik nr 3


Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 1

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 2

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 3

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 4

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030 - załącznik nr 5

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa


Załącznik do uchwały


Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek”


Załącznik nr 1 do uchwały


Załącznik nr 2 - Uzasadnienie do projektu uchwały


Załącznik nr 3 do uchwały

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna
 

Projekt uchwały RMK w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 


Projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 

Projekt uchwały RMK w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Miejskiej Kraków maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 

Projekt uchwały RMK w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miejskiej Kraków, miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 

Projekt uchwały RMK w sprawie wprowadzenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

 

Stanowisko Rady: opinia negatywna oraz rekomendacja KRDPP

 


 

 

Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XCI/2389/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 

Załącznik do uchwały

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna 

 

Projekt uchwały RMK w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo – krajobrazowego pod nazwą „Bodzów i Góra Św. Anny”

 

Uzasadnienie do projektu uchwały

 

Załącznik nr 1 do uchwały

 

Załącznik nr 2 do uchwały

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kraków w 2018 r.

 

Uzasadnienie do projektu uchwały


Stanowisko Rady: brak uwag

 


 

 

Projekt uchwały RMK w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina Potoku Olszanickiego – Łąki Olszanickie”


Uzasadnienie do projektu uchwały


Załącznik do uchwały


Stanowisko Rady: opinia pozytywna
ROK 2017

ZOBACZ: Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2017 r.

 


ROK 2016

ZOBACZ: Katalog dokumentów planowanych przez UMK i MJO do konsultacji z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego w 2016 r.

 

Projekt uchwały RMK ws przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

 

Uzasadnienie do projektu uchwały

 

Załącznik do uchwały - projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2018

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 

Regulamin przeprowadzania otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków


Ramowy wzór zarządzenia Prezydenta lub Dyrektora MJO w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert oraz naboru na członków komisji konkursowej /załącznik nr 1 do regulaminu/


Ramowy wzór ogłoszenia o otwartym konkursie ofert oraz naborze na członków komisji konkursowej /załącznik nr 2 do regulaminu/


Ramowy wzór zarządzenia Prezydenta lub Dyrektora MJO w sprawie powołania Komisji konkursowej /załącznik nr 3 do regulaminu/


Ramowy wzór zarządzenia Prezydenta lub Dyrektora MJO unieważniającego otwarty konkurs ofert /załącznik nr 4 do regulaminu/


Ramowy wzór zarządzenia Prezydenta lub Dyrektora MJO rozstrzygającego konkurs ofert /załącznik nr 5 do regulaminu/


Ramowy wzór protokołu z kontroli realizacji zadania publicznego /załącznik nr 6 do regulaminu/


Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 

 

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

 

Projekt uchwały Rady Mista Krakowa zmieniającej uchwałę Nr XXI/340/15 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń.

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna
 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych na lata 2018 – 2020

 

Stanowisko Rady: brak uwag
 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dąbrowa”

 

Stanowisko Rady: brak uwag

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

 

Stanowisko Rady: brak uwag


 

 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT / załącznik nr 1 /

 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /załącznik nr 2 /

 

Projekt Załącznika do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / załącznik nr 3 /

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

„Tu chce się żyć. Kraków 2030. Strategia Rozwoju Krakowa"

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna

 


 

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatrianta zaproszonego przez Gminę Miejską Kraków do osiedlenia się na terenie miasta Krakowa


Stanowisko Rady: brak uwag

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna z poprawką

 


Projekt dokumentu „Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017-2030”

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu strategicznego: Strategia Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr LVIII/794/12 Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2018-2023.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 r. /projekt/

 

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Program strategiczny promocji miasta Krakowa na lata 2016-2022.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Projekt aktualizacji Miejskiego Programu Rewitalizacji Krakowa.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt uchwały RMK w sprawie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Projekt uchwały RMK w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku.

Stanowisko Rady: odstąpiono od wyrażenia opinii


Program Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /projekt/

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 /projekt/

Stanowisko Rady: opinia pozytywna


Projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zniesienia form ochrony przyrody – drzew uznanych za pomniki przyrody.

Stanowisko Rady: opinia pozytywna