Dokument archiwalny
Ogłoszenie o prowadzonych konsultacjach

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239), do wzięcia udziału w konsultacjach następujących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie:

 

1. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Miejskiej Kraków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 

 

2. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości,

 

 

3. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości,

 

 

4. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

 

 

5. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku

 

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 10 do 24 maja 2016r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2016r. na:

  • adres poczty elektronicznej gk.umk@um.krakow.pl
  • numer faksu 12 616 88 01
  • adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
WACŁAW SKUBIDA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
SEBASTIAN MEREK
Data wytworzenia:
2016-05-09
Data publikacji:
2016-05-09
Data aktualizacji:
2016-05-09