Historia sporządzenia planu PRĄDNIK CZERWONY - ZACHÓD Logo
 

Powierzchnia planu - 52,9 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w Krakowie


W dniu 26 marca 2014 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr C/1532/14 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "PRĄDNIK CZERWONY - ZACHÓD" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r., poz. 2257 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 30 kwietnia 2014 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Granice planu obejmują fragment obszaru Dzielnicy III Prądnik Czerwony pomiędzy linią kolejową a planem miejscowym "Sudół Dominikański" oraz ulicami: Opolską, Lublańską, Majora, Powstańców i Al. 29 Listopada. Plan ma stworzyć na poziomie planistycznym warunki harmonijnego rozwoju tej części miasta, określi również zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej oraz obszaru poprzemysłowego poprzez kompleksowe rozwiązania obejmujące kompozycję funkcjonalno-przestrzenną, uporządkowanie istniejącej zabudowy, relacje z terenami otaczającymi, wewnętrzną obsługę komunikacyjną i powiązania z układem komunikacyjnym miasta oraz systemowe rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip