Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-23 Zgłoszenie budowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej osiedlowej sieci cieplnej ul.Romanowicza dz. 46/2,45/6,45/33 obr.14 Kraków, Podgórze

Zgłoszenie budowy oraz likwidacji fragmentu istniejącej osiedlowej sieci cieplnej

Metka i dziennik zmian2020-06-23 OBWIESZCZENIE o postanowieniach dotyczących postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa osiedlowej sieci cieplnej na dz. nr 508, 394, 314/1, 323/4 obr. 14 jedn. ewid. Krowodrza w ul. Kościuszki w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-06-22 Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru willi miejskiej przy ul. Kochanowskiego 15 / ul. Grabowskiego 12 w Krakowie.

Zawiadamia się o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisu do rejestru zabytków willi miejskiej przy ul. Kochanowskiego 15 / ul. Grabowskiego 12 w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-06-22 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAMPUS UP" wraz z niezbędną dokumentacją w dniach od 22 czerwca do 20 lipca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej, zasady zapoznawania się z projektem planu w siedzibie Wydziału Planowania Przestrzennego oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w ogłoszeniu (-> Odnośnik do ogłoszenia)