Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2019-05-22 Zmiana lokalizacji siedziby Archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa

Od dnia 3 czerwca 2019 roku Archiwum zakładowe Urzędu Miasta Krakowa.

Metka i dziennik zmian2019-05-21 ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie audytów w 4 artystycznych instytucjach kultury, dla których Organizatorem jest Gmina Miejska Kraków, wg metodyki i kryteriów przyjętych w podręczniku pt. „Audyt jakościowy w miejskich instytucjach kultury w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2019-05-20 Ogłoszenie otwartego kokursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE”

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK uprzejmie informuje o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji organizacjom pozarządowym zadania publicznego pn. „KAMPANIE INFORMACYJNO-EDUKACYJNE” w formie powierzenia.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca br. o godz. 15.00, a nabór na członków komisji konkursowej trwa do 27 maja br. do godz. 15.00.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11