Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-27 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Kobierzyńskiej w Krakowie, na działkach nr 260/1, 330/1 obr. 43 Podgórze”.

Metka i dziennik zmian2020-03-27 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bieżanów – PT Kraków Płaszów wraz z kablem światłowodowym, w ramach inwestycji: „Budowa dwóch napowietrzno-kablowych linii 110 kV zasilających podstację trakcyjną Kraków Płaszów”, na działkach nr: 296/8, 296/7, 295 obr.56 Podgórze w rejonie ul. Stacyjnej w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-03-27 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 250-300 mm na działkach nr 331, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4 obr. 29 Nowa Huta przy ulicy Podstawie w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-03-27 obwieszczenie w sprawie AU-02-6.6730.2.577.2019.WMA

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, budową chodnika (na całej szerokości działki nr 225 obr. 42) na działce nr 225 obr. 42 Podgórze wraz z rozbudową sieci wodociągowej na działce nr 206/8 obr. 42 Podgórze oraz budową przyłączy: wody, kanalizacji, energii elektrycznej na działce nr 206/8 obr. 42 Podgórze i gazu na działkach nr 330/1 i 254/24 obr. 43 wraz z wjazdem z działki nr 206/8 obr. 42 Podgórze przy ul. Lubostroń w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-03-27 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa

OGŁOSZENIE o wydłużeniu terminu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" do dnia 8 maja 2020 r. w związku z sytuacją kryzysową wynikającą z zagrożenia rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Zmienione sposoby składania uwag opisane zostały w ogłoszeniu: (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-03-27 Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 marca 2020 r., Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie o wynikach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pn. „Kluby Rodziców z dziećmi do lat 3”. Link do zarządzenia.