Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-09 Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie.

„Budowa czterech budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, z częściami usługowymi, z garażami podziemnymi, wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkami i zbiornikami retencyjnymi, ogrzewczymi wraz ze stacjami wymienników ciepła, wentylacji mechanicznej i oddymiającej, elektrycznymi, w tym niskoprądowymi, detekcji co i lpg, oddymiania klatek schodowych, oświetleniem terenu i agregatami prądotwórczymi, wewnętrznym układem drogowym, w tym naziemnymi miejscami postojowymi, ciągami pieszymi, placem zabaw i pochylniami zjazdowymi do garaży podziemnych oraz budowa szkoły z zapleczem sportowym i pawilonu usługowego z wewnętrznymi instalacjami: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej i opadowej, w tym odcinkami poza budynkami i ogrzewczymi, wentylacji mechanicznej i oddymiającej, elektrycznymi, w tym niskoprądowymi, oddymiania klatek, a także likwidacja nieczynnej, podziemnej infrastruktury kolidującej z inwestycją na działkach nr 235/48, 235/60, 235/67, 235/66, 263/18, 263/19, 263/20, 263/27 obręb 47, jedn. ewid. Podgórze w Krakowie, w rejonie ulic Puszkarskiej i Przyjaźni Polsko-Węgierskiej".

Metka i dziennik zmian2020-09-09 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Realizacja zabudowy przemysłowej lub magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą oraz sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn.: „Zespół hal magazynowo - logistycznych z zapleczami biurowo - socjalnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Działki nr: 400, 401/10, 401/4, 401/11, 438, 437, 173/52, 184/10, 184/11, 173/53, 173/42, 173/43, 249/1, 248/1, 248/3, 249/2, 248/4, 261/1, 261/2, 262, 263/1, 263/2, 327/15, 327/16, 298/1, 297/1, 297/2, 300/3, 300/4, 439, 185/13 obr. ew. nr 0022 Podgórze, powiat M. Kraków" przy ul. Christo Botewa.

Metka i dziennik zmian2020-09-09 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

„Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Lema (droga powiatowa zbiorcza)"

Metka i dziennik zmian2020-09-09 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej ø150 żeliwo sferoidalne w rejonie ulic Nad Serafą, Na Jazkach w Krakowie, na działkach nr 473/3, 475/4, 475/5, 475/8, 475/10, 475/12, 476/4, 476/5, 476/6, 477/9, 480/4, 480/9, 485/1, 566/3, 566/6, 567/3, 567/12, 571/5, 571/14, 473/5 obr. 100 Podgórze”.