Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-09-11 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa przepompowni ścieków wraz z wjazdem, rurociągiem tłocznym w rejonie ulic: Widłakowej i Wielkanocnej w Krakowie na działkach nr: 116, 322 obr. 5 Podgórze oraz 265/7, 339, 262, 258/5, 258/6, 254/1, 328/1 obr. 4 Podgórze"

Metka i dziennik zmian2020-09-11 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej na działkach nr 518/21, 518/5, 518/3, 518/2 obr. 61 Podgórze w rejonie ulicy Podedworze zasilającej hydrofornię przy ul. Nowosądeckiej 41a w Krakowie”