Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Budowa zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami w parterach i garażem podziemnym na działkach nr 312/7, 312/11, 312/13 wraz z budową wolnostojącej stacji transformatorowej oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr 312/6, 312/7, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/3, 312/2, 311/2, 309/1, 308/15, 308/23, 304/73 obr 43 j.ew. Podgórze oraz na działce 280/1 obr. 69 j.ew. Podgórze z wjazdami na teren inwestycji na działki nr 312/6, 312/7 z drogi wewnętrznej przebiegającej po zachodniej stronie od terenu inwestycji, na działkach nr 324/2, 324/7, 304/61, 304/59, 304/57, 304/73 z włączeniem od ul. Zawiłej w Krakowie"

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Konsultacje z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic.

Wkrótce rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa

Metka i dziennik zmian2020-07-06 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa budynku Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego AGH wraz z miejscami postojowymi, układem komunikacyjnym oraz wbudowaną stacją transformatorową na części działek nr 653/44, 653/54, 653/59 obr. 4 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Kawiory w Krakowie”.

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu przy ul. Zawodzie 7 dz. nr 1182/5 obr. 43 Krowodrza.

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.

Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o dwóch częściach nadziemnych każdy, z usługami i garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu (parkingami nadziemnymi, ciągami pieszymi i jezdnymi) oraz wewnętrznymi instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi, c.o., c.c.w. z wymiennikownią ciepła, wentylacji mechanicznej, oddymiania, chłodzenia, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej i deszczowej i oświetlenia terenu w rejonie ul. Banacha ("Górka Narodowa") na działkach nr: 908, 909/1 i 909/4 obr. 0029 Krowodrza."

 

Metka i dziennik zmian2020-07-06 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Dyskryminowani/e. Sytuacja osób LGBTQIA w Krakowie” przez Fundację Równość.org.pl