Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-02-17 „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej” - ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych". Tytuł zadania publicznego: „Panel obywatelski na temat formy i miejsca uczczenia pamięci Żołnierzy Armii Krajowej”. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 9 marca br. o godz. 15.00. Termin zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej upływa 24  lutego br. o godz. 15.00.

Metka i dziennik zmian2020-02-17 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej na działce nr 369 obr.30 Podgórze przy ul. Wadowickiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-02-17 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr 309, 74/1 obr. 49 Krowodrza przy ul. Brzezińskiego w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-02-17 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci cieplnej osiedlowej na działkach nr 764, 765, 763, 760/4, 760/7, 760/11 obr. 33 Podgórze wraz z budową komory ciepłowniczej na działkach nr 764, 765 obr. 33 Podgórze przy ul. Zakopiańskiej w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-02-17 Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego „Letni Sportowy Obóz Kajakowy”

Metka i dziennik zmian2020-02-17 Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "AZORY - ZACHÓD" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją w dniach od 17 lutego do 16 marca 2020 r. (-> Odnośnik do strony planu)
Termin dyskusji publicznej oraz termin i sposoby składania uwag zostały opisane w treści ogłoszenia (-> Odnośnik do ogłoszenia)

Metka i dziennik zmian2020-02-17 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa budynku stacji transformatorowej z pomieszczeniem rozdzielni NN, budynku agregatu prądotwórczego z pomieszczeniem gospodarczym i schodów zewnętrznych do pomieszczenia technicznego w pawilonie B5 AGH oraz wykonanie powierzchni utwardzonej na działkach nr 19/47 i 19/13 obręb nr 12 Krowodrza przy Al. Mickiewicza 30 w Krakowie”

Metka i dziennik zmian2020-02-17 OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację drogi

”Budowa drogi gminnej dojazdowej ze skrzyżowaniem z ulicą Klimeckiego (droga nr 2278, powiatowa klasa zbiorcza) w km AB 0+021.53 - km 0+174.47 oraz rozbudowa ulicy Pana Tadeusza drogi gminnej dojazdowej od skrzyżowania z ul. Nowohucką (droga nr 776, wojewódzka klasa główna) w km CD 0+003.75 - km 0+273.41"