Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Ogłoszenia i komunikaty w BIP MK

Ogłoszenia i komunikaty kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-31 Obwieszczenie ws. AU-01-1.6740.1.76.2020.KPA

Budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem podziemnym dwustanowiskowym z częścią usługową, wewn. inst.: c.o., gazową, wod-kan., energii elektrycznej z wiz en. elektrycznej, inst. went-mech., wiz gazu, zewn. inst. kan. sanit., z przełożeniem zewn. inst. en. elektrycznej oraz rozbiórką słupa oświetleniowego i umartwienia odcinka wlz en. elektrycznej -zasilania oświetlenia na dz. nr 1174/998, 1174/999, 1174/1000 przy ul. Chełmońskiego, gm. m. Kraków

Metka i dziennik zmian2020-03-31 Obwieszczenie ds. AU-01-3.6740.1.1863.2018.GGO.PST

„Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, wraz z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, z wewnętrznymi instalacjami: elektrycznymi, teletechnicznymi, wodno-kanalizacyjnymi w tym odcinkami poza budynkiem, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji mechanicznej i oddymiania a także ciągami pieszymi przy ul. Masarskiej w Krakowie; dz. nr 197/5, 197/8 obr. 17 Śródmieście”

Metka i dziennik zmian2020-03-31 AU-02-2.670.1.2.2020.AKW Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym ul. Seniorów Lotnictwa/Ułanów

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu (drogi, parkingi, chodniki) na dz. nr 171/44, 171/73, obr. 4 Śródmieście wraz z inwestycją towarzyszącą: rozbudowa drogi polegająca na budowie zatoki postojowej (miejsc postojowych) wzdłuŜ ulicy wraz z budową normatywnego chodnika za projektowaną zatoką wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 676/2, nr 171/72 obręb 4 Śródmieście w Krakowie.

Metka i dziennik zmian2020-03-31 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

„Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Drożyska w Krakowie, na działkach nr 351, 284/4, 284/3, 284/2 obr. 30 Nowa Huta”