Historia sporządzenia planu OSIEDLE OFICERSKIE Logo
 

Powierzchnia planu - 71,1 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica II Grzegórzki

Lokalizacja


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 5 grudnia 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr LXII/888/12 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "OSIEDLE OFICERSKIE" - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 14 grudnia 2012 r., poz. 7281 (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl) - weszła w życie w dniu 14 stycznia 2013 r. (po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia).


ODNOŚNIK DO OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI PLANUOdnośnik do obowiązującej wersji planu


Obszar i granice planu
Obszar i granice planu


Procedura sporządzania planu Projekt planu, projekt ustaleń Prognoza oddziaływania na środowisko Ogłoszenia Prezydenta Miasta
Uchwały Rady Miasta Zarządzenia Prezydenta Miasta (w tym rozpatrzenia wniosków i uwag) Opinie Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: "Plan ma na celu ochronę dotychczasowego charakteru tego obszaru Miasta, a jednocześnie jego ochronę przed nowymi inwestycjami wypaczającymi ten charakter i uszczuplającymi istniejące tereny zielone, funkcjonujące bądź jako zieleń wewnątrzblokowa, bądź też jako obudowa rzeki Białuchy. Jest to plan o charakterze ochronnym, obejmujący obszar o wartościowym układzie urbanistycznym".

Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia wniosków i uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

PowrótPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip