Sporządzany plan Mazowiecka Logo
 

Łączna powierzchnia planu - 62,7 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica V Krowodrza

LokalizacjaPrace nad sporządzeniem planu prowadzi
WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
z dnia 29 maja 2020 r.
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "MAZOWIECKA"

Termin składania wniosków do dnia 31 sierpnia 2020 r.
Sposoby składania wniosków - patrz:
Treść ogłoszeniaOdnośnik do treści ogłoszenia

Obszary i granice planu
Mapa z obszarem i granicami planu


Procedura sporządzania planu Ogłoszenia Prezydenta Miasta Uchwały Rady Miasta Przydatne linkiFragment z uzasadnienia przystąpienia do sporządzenia planu: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, stanowiący akt prawa miejscowego, jest instrumentem realizacji polityki przestrzennej zawartej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Do celów planu miejscowego należy:
- ochrona istniejącego układu urbanistycznego oraz zabytkowej zabudowy, w tym zabudowy modernistycznej,
- wyznaczenia terenów ogólnodostępnych, służących wszystkim mieszkańcom, w tym atrakcyjnych przestrzeni publicznych, terenów zieleni, sportu i rekreacji wraz z ciągami pieszymi i rowerowymi,
- określenie precyzyjnych warunków uzupełniania zabudowy (tzw. zabudowy plombowej), a także wyznaczenie zasad ewentualnej nadbudowy i rozbudowy budynków istniejących.

Wnioski do planu zostaną rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Rozpatrzenia następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Lista planów sporządzanychLista planów sporządzanych

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-01 11:49:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-29 09:13:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-21 12:30:45
TOMASZ GDULA
 Publikacja