PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO STANOWISKO URZĘDNICZE w REFERACIE SPADKÓW I NABYWANIA MIENIA PO PODMIOTACH GOSPODARCZYCH w BIURZE PRZEJMOWANIA MIENIA I REWINDYKACJI UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-MR-2018)


 

 

Oferujemy:

 

• Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

• Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

• Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

• Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

• Dostęp do najnowszych technologii.

• Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

• Pracę w świetnie skomunikowanej lokalizacji w centrum Krakowa.

• Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

• Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

 

- wymagania niezbędne (formalne):

 

• Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), określonych dla stanowisk urzędniczych.

• Wykształcenie wyższe: prawo lub administracja.

• Co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub kancelarii prawnej.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

- wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

• Znajomość prawa spadkowego, w tym zagadnień dziedziczenia ustawowego na rzecz gminy oraz Skarbu Państwa, jak również innych przepisów związanych ze sprawami spadków, w tym dotyczących sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia oraz zobowiązań pieniężnych.

• Znajomość przepisów kodeksu postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących spraw z zakresu prawa spadkowego oraz postępowania wieczystoksięgowego.

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007 z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem Działu I – „Księgi wieczyste”.

• Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego.

• Znajomość przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 121 poz. 770 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym nabywania przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia po podmiotach gospodarczych oraz ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania tych podmiotów.

• Praktyczne zastosowanie i interpretacja wyżej wymienionych przepisów.

• Znajomość zagadnień związanych z prawem spadkowym.

• Umiejętność analizy dokumentów spraw i prawidłowe wyciąganie wniosków.

• Znajomość zagadnień z zakresu działania Biura, w szczególności Referatu Spadków i Nabywania Mienia Po Podmiotach Gospodarczych.

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty.

 

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 

• Badanie możliwości nabycia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego przez Gminę Miejską Kraków, jak również dziedziczenia przez inne osoby w przypadkach uzasadnionych interesem Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, w tym wstępne rozpoznanie sprawy, poszukiwanie spadkobierców, pozyskiwanie opinii oraz inicjowanie i prowadzenie postępowań sądowych.

• Prowadzenie czynności mających na celu przejęcie spadków zasądzonych na rzecz Gminy Miejskiej Kraków.

• Wstępne badanie składu masy spadkowej oraz ustalanie składników mienia po podmiotach, o których mowa w ust. 1 i 2, w tym współpraca z sądami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych w prowadzonych sprawach.

• Uczestniczenie w sporządzaniu aktów poświadczenia dziedziczenia na rzecz innych osób.

• Prowadzenie postępowań dotyczących nabywania z mocy prawa mienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2 a ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania tym mieniem.

• Wydawanie decyzji administracyjnych stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa własności albo użytkowania wieczystego nieruchomości po podmiotach, o których mowa w art. 9 ust. 2 a ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS.

• Wydawanie zaświadczeń o wygaśnięciu lub nieistnieniu praw obciążających użytkowanie wieczyste oraz o nieistnieniu lub wygaśnięciu roszczeń, o których mowa w art. 9 ust. 2c ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 3 ustawy o KRS.

• Współpraca z Zespołem Radców Prawnych w zakresie spraw prowadzonych przez referat.

• Współpraca z sądami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie spraw prowadzonych przez referat.

• Obsługa Zespołu Roboczego ds. oceny przydatności mienia ruchomego przejmowanego przez Gminę Miejską Kraków w drodze spadkobrania oraz na podstawie ustawy wprowadzającej ustawę o KRS i art. 25e ust. 1 ustawy o KRS oraz realizacja ustaleń ww. Zespołu, w tym organizowanie przetargu ofertowego.

• Współpraca z ko UMK i mjo w zakresie sposobu zagospodarowania składników majątkowych w zakresie spraw prowadzonych przez referat.

• Obsługa wierzytelności i zobowiązań, zaspokajanie roszczeń wierzycieli, w tym roszczeń pracowniczych w sprawach prowadzonych przez referat.

• Ewidencjonowanie przesyłanych przez sądy powszechne corocznych sprawozdań kuratorów spadku oraz kuratorów absentis z zarządu nieruchomością zabudowaną lub niezabudowaną oraz wyrażanie stanowiska w ww. zakresie w sprawach prowadzonych przez referat.

• Prowadzenie ewidencji postępowań spadkowych prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

• Prowadzenie ewidencji postępowań dot. kurateli spadku i kurateli absentis, w których uczestniczy Gmina Miejska Kraków lub Skarb Państwa w sprawach prowadzonych przez Urząd Miasta Krakowa i miejskie jednostki organizacyjne.

• Rejestrowanie czasu pracy w systemie „Rejestracja czasu pracy” i korzystanie z poczty elektronicznej w zakresie prowadzonych spraw.

• Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika Referatu/Dyrektora Biura.

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

 

• Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony na 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nie określony,

• Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

• Miejsce pracy: Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji Urząd Miasta Krakowa,

• Stanowisko : Referent lub Podinspektor,

• Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 2.800,- do 3.500,- złotych brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony,

• Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 

• Formularz zgłoszeniowy.

• Dokument potwierdzający tożsamość.

• Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

• Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

 

Postępowanie rekrutacyjne składa się z trzech etapów:

 

pierwszy etap - wstępna selekcja zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów formalnych,

drugi etap - test wiedzy i umiejętności,

trzeci etap - rozmowa kwalifikacyjna.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 19 kwietnia 2018 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 24 kwietnia roku o godz. 10:00 w sali Dietla w budynku UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

  


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru